( Download ) ♟ Yılkı Atı ♶ MOBI eBook or Kindle ePUB free

S ms cak bir ba kald r y g rd k doru k srakla Kaderine boyun e meyen ancak ondan ka amad noktada kendi kaderini kendisi yazan cesur bir k srak G c n pe inden gitti ini d nd m z anda bile asl nda yapmas gerekeni yapt n anl yoruz Ve g n gelip yap lmas gereken kendisinin geride b rak lmas oldu unda bile ba dik ayn kararl l yla kar l yor olanlar , k zmadan k r lmadan Ya am artlar etin nk B t n bu m cadelesinde de ne e inden ne yavrusundan vazge iyor yle i ten ki onunla birlikte ovalarda gezinmek istiyor insan G kten ne ya d da yer kabul etmedi O lum braam, it kap dan zab n gerek demi b y kler Sen bunlara bir f rsat verirsen alimallah derini y z p i ine saman doldururlar Bak, bir ift demirini tarlada b rakamazs n deyyuslar n y z nden K msen, solucan olup topra n alt na girerler Bulmadan geri kmazlar.Para ahine benzer G kten alimallah turnay indirir.Bu deyyuslar ki, bir burun demirine tenezz l ederler, yedi kat yerin alt na g msen, remil att r r, cinlerle bir olurlar.K f l k f l yel yalas n her bir y n n Emme b yle g vur bir yel de il, dinsiz bir yel de il Bad saba, limonata gibi bir yel Bak , tokat tokat, yumruk yumruk, tekme tekme gibiydi.Ac yel, donuk sap tellerini oynatam yordu Her bir eyin y re ine inat d m t.Gecenin zulm ne al m t Yolu, yorgunlu u mr boyu s rt na yap r g rm t zaten Tokluk, hayat d nd r r Toklukla birlikte, hayatla olan ba lar artar, kavile ir Tokluk bir gavur eydir yi bir gavurluktur tokluk Kini azalt r, ho g r rl art r r imdi ah r n s cakl nda mutluluk duyup gevi getiren hayvanlara g pta duymad Aksine, onlar k k, zavall g r yordu Tay na ac yordu Hem de iyisinden ac yordu Bir kalbur saman, bir avu arpan n kul k lesi olacakt mr boyu Kimse Anan n hat r var demiyecekti ona Yaa, do rusu anas n n da iyi, sayg de er bir hat r vard B yle bir hat r oldu u i in ihtiyarl nda yaz yabana b rak lm t S rt nda buz oturuyordu Yel kafir kafir yal yordu kar n bo lu unu Hepsi saman d man , ot, arpa d man g zden d kler Hepsi bu y l ba lar n n aresine bakacak alt at Bu y l n y lk l klar At y kan kurt, imdi g l bir at n iftesiyle hikayesini kap yordu.Allah ac bir tokat olmal Her kim ki k t bir amel pe inde, indirmeli amar Hi iyi olsun, iflah olsun diyen olmaz Hep davulun tersini vururlar.Eskiler ne demi At yedi g nde, it yedi i g nde Is t c k ile birlikte beyaza bulanm d nyaya, umudu insanlar n y reklerine aktar yor, keder p l n p rt s n raflara kald r yordu.Kazanda olsa kep ede kard.K yl milletinin ikram , ac kana yumurta, m jdeciye tavuk.Ho bir nisan sabah yd yine G ne , kep e kep e umut da t yordu. Yokluk, yoksulluk i inde, hayatta kalma sava veren k yl lerin, do ayla ve birbirleriyle ili kisini ok g zel anlatm A kalmadan k karman n derdindeki insanlar i in, iyi olmak sahip olamad klar bir l ks At n sahibinin zenginlik hayallerinde de iyilik yapmak ad alt nda g steri yapmak var Fakir do a insan n ruhunu da fakirle tiriyor Kar l k beklemeden iyilik yapan tek ki i de sava zaman nda ba ka yerlere gitmi , biraz d nya g rm , insan tan m biri. biri bana gelip y lk l k b rak lan atlar hakk nda bir minik roman yaz lacak ve sen de bunu s k lmadan okuyacaks n dese ok a r rd m ama yle oldu ( Download ) ☲ Yılkı Atı ⚕ G L , H Rsl Bir At Ki Nemesi Ovan N D Rt Bir Y N Ne Da Ld Da N K D Zen Otlayan Sekiz On At Ba Lar N Kald Rd Lar Ve Kulaklar N Diktiler Lerinde G L , Kuvvetlileri Vard Kimi Kahra U Ram Zavall , Kimi Y Lk N N Al Hesaptan D Lm , Defterden Silinmi Roman Kahraman Doru K Srak N Y Lk Ya B Rak Lma Yk S Ve Orta Anadolu Nun A R K Do As Nda Ya Ama M Cadelesi, Halk Dilinin Zengin S Zc K Ve Deyimleriyle I Lenerek, Iirsel Bir Anlat Mla L Ms Zle Tirilmi , E Siz Bir Yap T Olan Y Lk At Abbas Sayar N, Sekili De Ift Ilik Yapt Y Llar N G Zleminden Yola K Larak Yaz Lm Ilk Roman D R Y L Nda TRT Roman Ba Ar D L N Alan, Ok Geni Okur Evresi Olan Y Lk At Roman Bir Kez Daha Okurlarla Kucakla Yor Arka Kapak Sadece y lk at n anlatmakla kalmam , anadolu insan n n tipik problemli davran lar n da i lemi Abbas Sayar. Bana g re 4.1, 4.2 civar nda bir oya sahip ancak nedendir bilmem 5 vermek istedim.Bunca zamand r neden okumad ma da hay fland m, varsa kenarda k ede bekleten, derhal okumas n ve hissetmesini sal k veririm. Yazar y re a z n kullanarak, dozunda betimlemeler ve sade olay rg s ile okuru ovalardaki y lk lar n aras na, ah rdaki karanl a ya da k y yolundaki amurun i ine sokuyor,sonra soban n yan ndaki sedire oturtuyor ve en sevdi i yeme in asl nda tavuklu bulgur pilav oldu una inand r yor Ve c mlelere al t k a okur Abbas Sayar n s ylediklerini okumay p izler hale geliyor Spoiler Kitab n sonunda Altay n ve Doruk srak n nereye gitti ini, gittikleri yerde ne yapt klar n ya da orada ne kadar kalacaklar n bilmiyoruz ama yaz lmam olsa da anlam oldu umuz bir ey var art k Bir sonraki k ovalarda da larda ge irmek pahas na, kurda ku a olmazsa so u a o da olmazsa a l a yem olmay g ze alarak, k sa ama zg r ve mutlu ya amay uzun ama manas z ya amaya tercih edecekler ve s y no lu ibraama alimallah d nmeyecekler Bunu bir insan evlad yapamaz g remez bilemez, bunu ancak y lk l tatm ve anas n kaybedip bulmu atlar yapar Pravo demek d er bize o vakit o atlara, sadece Pravo Kde, birimiz dinsiz di eri imans z g n gelince dolduraca z bir ukuru elbet. So ukta gezen y lk atlar n n mesini ben hissettim. Bu kitap rne ine ba ka bir yerde pek rastlayamayaca n z denli g zel T rk esiyle be y ld z hak ediyor.