{READ KINDLE} ë Müslümanca Yaşamak à eBook or E-pub free

mr n bitmi , fakat sen yalvarm yakarm s n, sana bir g n daha verilmi i te imdi yle bir g nde bulunuyorsun, yle bir g nde ne yapacaksan, her g n ayn gayretle o i e sar l, yle al , yle ibadet et, yle ya a. Kitab bu kadar uzun bir s rede bitirmem kesinlikle sevmemem y z nden falan de il Deneme okurken genellikle aral kl okumay ve zerinde d nmeyi tercih ediyorum, bu y zden bir iki tane okuyup elimden b rakt m ve araya ba ka kitaplar soktu um do rudur Ama bu sizi yan ltmas n M sl manca ya amak, M sl man olan herkes i in bir ba ucu kitab olabilir bana sorarsan z Risale i Nur okuyanlar bilir h l dili ve k l dili zerine durur Bedi zzaman Davran lar n dili ve s zlerin dili yani Bu kitapla birlikte inand m z noktada hangisine yak n durdu umuzu g rebiliriz diye d n yorum Ben ok faydaland m ve Rasim zden ren in kitaplar n yava yava temin etmeyi d n yorum Size de muhakkak okuman z tavsiye ederim. zden ren bu kitab nda, m sl manca ya ama kavram n toplumsal ve rg tsel ya ama kapsam nda de erlendirmi M sl manca d nme zerine denemeler daha birey baz nda bir de erlendirme yap yordu diye hat rl yorum Y llar ncesinde yaz lm olsa dahi yaz lan bir ok ey bug n i in de ge erli Okuyucunun k kle mi fikirlerini sorgulay p, m sl manca fikirler ile de i tirece ini umuyorum. {READ KINDLE} õ Müslümanca Yaşamak ⚢ Fakat En Nemlisi, M Sl Man N Kendi I Olu Umunu Ger Ekle Tirmeye Al Mas D R M Sl Manlar S R T Kleri, T Kezledikleri Yerde, Bunun Ba L Ca Sebebinin Kendi I Olu Umlar N Tamamlamakta G Sterdikleri Ihmalden Kaynakland N G Rmezden Gelmemelidir Kendi Do Rular N N Gerektirdi I Hayat Tarz N , Ilkin Kendi Nefislerinde Ya Amaya Ba Lad Klar An, Slam N Hayata Ge Irilmesinde En Do Ru Y Ntem Kendili Inden Bulunmu Olacakt R M Sl Man N Elinde Bulundurdu Unu S Yledi Imiz F Rsat I Te Bu Olu Umu Ger Ekle Tirmek I In Verilmi Tir Kendisine