( Free Kindle ) ♰ Tamamlanmamış İslam Yazıları ⚕ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Yazar n kendisinin de pek ok kusur i erdi ini ifade etti i, k sa yaz lardan m te ekkil, da n k, ok fazla tekrar i eren ve provokatif fikirler ta yan bir kitap Esat Arslan n yay mlad ilk al ma olmas ve yay m tarihi hasebiyle g ze batan F G len ile ilgili noktalar rne in ve amat rce duran pek ok unsur bulunuyor Ancak entelekt el birikimimize ciddiye al nmas ve tart lmas gereken katk lar sa lad n , 21 y zy l M sl man n n felsefe ile, a ile olan ili kilerine son derece yap c ve y nlendirici etkiler olu turacak fikirlerle nemli bir yer tutaca n s ylemek gerekiyor Eksikli ini derinlerden tecr be etti imiz bir eyi, kurucu kavramsal altyap lar sunuyor bize Esat Arslan Bunlar n ele tirildi i, tart ld , geli tirildi i, r t ld bir entelekt el iklimin arzusunu uyand r yor b ylece Bu kavramlar, bu kavramsal y nlendirmeler, ne olursa olsun, okunup tart lmay hak ediyor Felsefeye s rt n asla d nemeyen M sl man zihinler i in son derece ufuk sa lay c. Bu kitab bas ld ktan sekiz y l sonra okudu umu ve bu incelemeyi yazarken yazar n di er kitaplar n okumad m s yleyerek ba layay m.Esat Arslan ok de erli bir i yap yor Tart man n merkezine ayetleri pasajlar n n i inde anlamam z gerekti ini yerle tiriyor Zaman m zda gittik e daha al k hale geldi imiz bir durum bu Ayetlere tek ba lar na anlam y kleme al mas ok ilgin sonu lar do urabiliyor Mesela kitapta rnek olarak ge meyen ama Osmanl Devletinde sultanlar n de i ik d nemlerde kendilerine dert edindikleri bir ayet var Evlerinizde oturun Kad nlara y nelik olarak Pasaj direkt olarak peygamber han mlar ndan bahsederken, bu ayeti b t n kad nlara y klemekte beis g rmemi lerdi Cihat, kafirlerle dostluk vs gibi meselelerde her m sl man n bug n a ikar oldu u ve islamofobinin ayetleri pasajdan karmas na kar l k olarak kullanageldi i bir tutum art k bu.Yazar ayn ekilde gelene e s rt n d nmek yerine gelenekle beraber hareket etmeyi, ama gerekti inde onunla cebelle meyi se iyor G n m z tart malar nda ok ihtiya duydu umuz bir tutum bu Gelene in, ilahi mesaj n kendi zamanlar na d n k bir yorumu ve tart mas oldu unu tekrar tekrar vurguluyor Ancak belki de kitab n yapmad klar ndan birisi bu noktada k yor Gelenek sadece ara ara at flarla geri getirilmesi gereken bir ey midir Yoksa b t nc l olarak, bir amaca y nelik anlat lan bir hikayenin mant kl kilometre ta lar m d r Kitab n daha ba nda kitaptaki yaz lar n mant ksal bir b t nl kten ziyade par a par a d nceleri aktard yaz lm elbette Yine de bu eksikli in ba tan kabul , eksikli i gidermiyor.Ba rt s , m riklerle olan ili kiler konusunda yazd klar Esat Arslan n h k m ayetleri zerinden vahyi ve s nnetin vahiy ile ili kisini anlamada yeni bir metodolojiye gitme abalar Ancak bu metodolojinin ba ka meselelerde ne gibi sonu lar getirece i belirsiz Helal kesimden, namaza kadar pek ok tart ma bu yeni metodoloji ile farkl noktalara ekilebilir Yazar n bu konularda neler diyece ini beklemek e er ileride ele al nm yorsa okurun hakk haline geliyor nk bunlar da en az di erleri kadar M sl man ya am nda elzem konular.Kitap nemli meseleleri tart mas ve y ntem sunmas a s ndan belki de ge kal nm ama ok de erli bir al ma Biz daha modern ak l ve birey ile kavgam z yap p bar m z tesis edememi ken, tart ma h zl bir ekilde akl n da, bireyin de, zg r iradenin de olmad n iddia eden yeni bir paradigmaya karar veren insan ve sorumluluk sahibi olmak izgisinden, do ru karar ortaya karan verilere ve sorumlulu u terk etti imiz algoritmalar izgisine do ru kay yor Alakas z kalmamak i in, bu tart malar n zerinin rt lmesi de il, daha da a ikar hale getirilmesi gerekir belki de. ( Free Kindle ) ☼ Tamamlanmamış İslam Yazıları ♬ Modernizmin Olu Turdu U Pratik Faydac Karc Ak Lla, Kal C Y Ksek De Erlere Ula Abilmek M Mk N M D R B R Yandan, Her A N Ya Ama Evreninin Kendine Zg L N D Nmeden Akl Belirli Bir A N Anlay Na Hapsetmekle Kendimizi Ve I Inde Ya Ad M Z D Nyay Do Ru Anlayabilir Miyiz Bu Kitab Olu Turan Yaz Lar, Vahiy Ba Ta Olmak Zere Sl M N Temel Kaynaklar N N, M Sl Manlar N D Nyaya Ili Kin Bilin Lerinde Daha Fazla Rol Oynamas Gerekti Ine Inanan Bir Tefekk R D Nyas N N R Nleri Sl M, Nas L Bir D Nya Yaratmal Y Z Sorusu I In Sunulmu Gerek Eli Bir Tez, Toplumsall Kta Temellenen Ve Rasyonalite Sunan Bir Davad R Bu Tezin Dile Getirilmesi, Ba L Ba Na Has Mlar Uyand Rmak I In Yeterli Bir Sebeptir Servet, Salt Baz Kesimlerin Aras Nda Dola An Bir Talih Olmas N H Km N Uygulamaya Koymay Istemek Zek T Ruhuna Uygun Hale Getirmek G In Menfaatine Ili Mek Zorundad R Ad Kavminin Militarist Oldu U I In Iman Etmedi Ine Ve Hel K Edildi Ine Inanmak, Yery Z N N Sava Makinesiyle Bar I Inde Ya Ayamamak Anlam Na Gelir Hayvanlar Boyunduruk Alt Na Almay Blis I I Olarak Kavramak, Descartes Sonras End Striyalizmle Sava Mak Anlam Na Gelir Evet, Kur An, Ba Tan Sona Politik Bir Kitapt R Ncelikle Toplumsall Ekillendirmek Ister Ve L E I Yery Z D R, Znesi De B T N Insanl K T Rkiye S N Rlar Nda Ya Da Ortado U Da Sl M Bir Siyasall K Veya Sadece M Sl Manlar N Znesi Oldu U Bir Siyasall K Bunlar, Hayal Ya Da Ger Ek Olmas Ndan Nce Kur An N Kendine L Ek Olarak Kabul Etti I Topraklar Ve Zneler De Ildir M Sl Manlar, Farkl Dinlere Inananlar Ve Bir Dine Inanmayanlar Beraberce Nas L Bir D Nya Yaratacaklar Kim Dost Kabul Edilecek Ve Neden Kim D Man Kabul Edilecek Ve Hangi Gerek Eyle Dosta Ve D Mana G Zetilen Adalet Ne Olacak Bu Sorular N Hepsi, Sek Ler Ak L Muhatap Kabul Edilerek Gerek Eli Bir Ekilde