[Free Kindle] ♉ Göbekli Tepe ♱ Tyrakel.de

LA storia dell Uomo molto pi articolata di quanto si possa pensare, attraverso il riesame critico di molti dei ritrovamenti che in Asia Minore negli ultimi venti anni stanno riscrivendo rapidamente il nostro comune passato Molto interessante L unico vero libro di archeologia aperto al pubblico dei non addetti ai lavori.Racconto delle campagne di scavo di uno dei pi importanti siti al mondo Gobekli Tepe La narrazione avvincente e brillante senza scadere in sensazionalismi da programmi come Mistero e Voyager, ma ricca di nozioni scientifiche che non annoiano mai.L autore guida il lettore alla compresione del lavoro archeologica con dedizione e pazienza in modo da essere il pi chiaro possibile.Perla rara in una comunit scientifica come quella degli archeologi, autoreferenziale e senza grandi spinte editoriali che siano aperte al pubblico da studioso di archeologia lo posso ben confermare. [Free Kindle] ♞ Göbekli Tepe ⚇ Yakla K Y L Nce, F Rat Ve Dicle Nehirleri Aras Nda Kalan B Lgede, Insanl K Tarihinin En Nemli De I Imlerinden Biri Ya Anmaktayd Nsano Lu Avc Toplay C Bir Ya Am Tarz Ndan, Yerle Ik Hayata, Ift I Retici D Zene Ge Mek Zereydi Binlerce Y L Ncesinin Avc Toplay C Lar N N Bu Ge I D Neminde, Sand M Z Gibi M Tevazi Ve Basit Bir Ya Am Tarz Yla Yetinmemi Olduklar N , Aksine, G Rkemli Bir Evre Ya Ad Klar N , G Bekli Tepe De Bize B Rakt Klar Izlerde G Rebiliyoruz G Bekli Tepe Nin Etkileyici An Tsal Buluntular Yetkin Bir Ta I Ili Ini Yans Tmakta, Ta Zerinde Kabartma Tekni Iyle Yap Larak Aktar Lan Motiflerin I Erik Zenginli I Ise Karma K Bir D Nsel D Zeye Ula Ld N G Stermektedir Y L Ncesinden G N M Ze Iletti I Kapsaml Bilgi Hazinesi Ile, Ge Mi Imizin Nemli Bir Zaman Dilimi Hakk Nda Daha Nce D Nmemizin Dahi M Mk N Olmad Sorular Retebilmemizi Sa Layan G Bekli Tepe, Emsalsizli I Ile Biz Bilim Insanlar N Oldu U Kadar, Belki Daha Da Fazla, Bulundu U Topraklar N Insanlar N Etkileyen, Hakl Olarak Gururland Ran E Siz Bir De Erdir M thi Klaus Schmidt hocam z, Anadolu nun bir k esinden 12 bin y ll k tarihi yery z ne f k rtarak insanl k tarihini, yaz n n ve paran n tarihini, dinler tarihini k k nden de i tiren G beklitepe miras n bize hediye ettin nsano lu belki de t m bilgilerini senin a t n yoldan g ncellemek zorunda kald Tarih seni unutmayacak klar i inde uyu Yakla k 12.000 y l nce, F rat ve Dicle Nehirleri aras nda kalan b lgede, insanl k tarihinin en nemli de i imlerinden biri ya anmaktayd nsano lu avc toplay c bir ya am tarz ndan, yerle ik hayata, ift i retici d zene ge mek zereydi 12.000 y l ncesinin avci toplay c lar n n bu ge i d neminde, sand m z gibi m tevazi ve basit bir ya am tarz yla yetinmemi olduklar n , aksine, g rkemli bir evre ya ad klar n , G bekli Tepe de bize b rakt klar izlerde g rebiliyoruz G bekli Tepe nin etkileyici an tsal buluntular yetkin bir ta i ili ini yans tmakta, ta zerinde kabartma tekni iyle yap larak aktar lan motiflerin i erik zenginli i ise karma k bir d nsel d zeye ula ld n g stermektedir T m bu bulgular n yan nda, eserlerin nitelik ve nicelikleri g zlemlendi inde, raslant sal de il d zenli bir tekrarlama eklinde saptanabilen b y k boyutluluk, an tsall k ve say sal yo unluk, arka planda olmas gereken geli kin sosyal d zenin, organizasyon ve koordinasyon kabiliyetinin ipu lar n vermektedir 12.000 y l ncesinden g n m ze iletti i bu kapsaml bilgi hazinesi ile, ge mi imizin nemli bir zaman dilimi hakk nda daha nce d nmemizin dahi m mk n olmad sorular retebilmemizi sa layan G bekli Tepe, emsalsizli i ile biz bilim insanlar n oldu u kadar, belki daha da fazla, bulundu u topraklar n insanlar n etkileyen, hakl olarak gururland ran e siz bir de erdir. Klaus Schmidt, G bekli Tepe yi anlatmadan nce b lge ve Ta a ile ilgili harika n bilgiler vermi , sonras nda da kaz lar ndaki bulgular zenle ve ok dikkatlice aktarm Ders niteli inde harika bir eser Ke ke al malar na devam edebilseydi. evirisi k t ama kitab n i eri i ger ekten ilgi ekici ve bilim insan n n so ukkanl l na sahip. Ta a avc lar n n kutsal da nda bundan sonra yap lacak al malar n, d nem hakk nda bilgi da arc m z geli tirmekte nemli bir rol oynayaca kesindirs.285 G bekli Tepe ve G bekli Tepe ve Tanr lar n Do u u den sonra bu kitapla G beki Tepe okumalar m tamamlam bulunmaktay m Ge ti imiz haftalarda bizzat giderek yerinde de g rd kten sonra kafamda pek ok ey oturdu Bu okuma s ras n hedefleyen di er merakl lara da tavsiyem, yaln zca Klaus Schmidt in kitab n okumalar , di er iki kitap ile zaman kaybetmemeleridir Sebebini merak edenler di er iki kitaba yazd m yorumlar okuyabilir.Klaus Schmidt ger ek bir bilim insan Kitab n her sat r nda bu kanaat m g lendi Di er kitaplardaki gibi masallar kaynak edinip kafas nda kurdu u fantazmalar okura dayatmam Ne g rd yse, ne bulduysa onu anlatm Yer yer g rsel tasvirler kafan zda canlanmad ysa da kitaba eklenen canl , renkli foto raflar bu eksi i kapatm.D nyan n kaybetti i b y k bir biliminsan oldu una inand m Klaus Schmidt in bu kitab n , konuya amat r veya profesy nel olarak ilgi duyan herkesin okuyabilece ini d n yorum Zaten kitap da zellikle ok bilgiyi k sa zamanda vermek zere yaz lm. Arkeoloji alan nda yaz lm , arkeolojiyi, G beklitepe yi tan tan sevdiren ok de erli bir eser Girizg h ok sa lam bir temel zerine kurulmu G beklitepe den nce atalH y k, Nevali Cori ve G rc Tepe hakk nda detayl bir bilgi verilmi , zira G bekli Tepe yi ve ge mi ini anlayabilmek i in nce buralarda yap lm al malar hakk nda bilgi sahibi olmak art Eserde dikkatimi ekenlerden biri de arkeolojik bask ile ilgili sat rlard ncil arkeolojisinde bir taraftan yaz l belgelerle arkeolojik buluntular n birbiriyle ili kilendirilmesinin ama, di er taraftan da bu durumun ncil metinleriyle arkeolojik buluntular aras nda kar la t rma yapma zorunlulu unun arkeolologlar zerinde bir bask olu turdu unu g rmekteyiz te bu nedenle arkeologlar n beklentileri ve ncil senaryolar na uymayan baz buluntular konusunda hi de az mmsanamayacak ekilde eksik g zlemler yap ld na ahit olmaktay z rne in Kud s teki arkeolojik ara t rma tarihi bu t r ama ve hatal yorumlar doludur Sayfa 62 de hayvanlar n evcille tirilmesi ile ilgili verdi i bilgiler ok detayl ve arkeolojiye farkl bir a dan bakmam sa lad Arkeolojinin al ma disiplini i inde etkile im i inde oldu u di er bilim dallar n tan mak da g zeldi Sayfa 65 te Mellaart n al malar n n durdurulma sebebi de ok ilgin ti bu konuyu ayr ca ara t rmak laz m KendimeNot Sayfa 73 hoca Nevali ori al malar nda ald g revleri yazm nce arazi sorumlusu sonra k k buluntu belgelenmesi ile u ra m Bu bile G bekli Tepe ncesinde alana ve alandaki olaylara ne kadar a ina oldu un g steriyor Sayfa 77 Kaz alan nda ya ananlara dair ok g zel rnekler var Sayfa 85 G rc tepe ile ilgili anlat lar var Hala G bekli Tepe ye dair bir anlat yok DEtaylarla n haz rl k doyucu demi tim ya o i te Ara Not B l m sonlar na eklenmi g rseller ok doyurucu Gitmi g rm gibi oluyorsunuz Sayfa 104 nk arkeolojik kaz yapmak ayn zamanda, buluntu ve yap lar n i inde bulundu u konteksin a larak, geri d n olmayan bir ekilde tahrip edilmesidir Elde edilen bilginin s nanmas i in deneyin tekrarlanma olas l olan do a bilimi al malar n n tersine, arkeolojide bir kaz n n yeniden yap lmas imk n yoktur Buluntu ba lam nda incelenemeyen ve belgelenemeyenler kaybolup gitmektedir Kaz tekni i hatalar sonradan d zeltilemez Arkeolojik kal nt dikkatsizli i affetmez Sayfa 112 Arkeolojik kaz alan ndaki materyallerle d nya ap ndaki di er kaz alanlar ndaki materyallerin yap lma ihtimallerinin kar la t r lmas n anlatan s re ok reticiydi Sayfa 117 Bulunan materyallerin neyi anlatt sorgulan yor Ve yap lan yorumlar de i me, yanl olma ihtimaline kar son derece temkinli ve d r st Sayfa 283 284 Avc topluluk G bekli Tepe yi neden terk etti Cevab ok etkileyici ve tatmin edici Son b l mde temel ve a klay c kaynak a var, kullan lan g rsellerin bile kaynak as ayr ca belirtilmi , s zl k enin ard ndan ki i adlar dizini geliyor Yer ve yerle im adlar dizini, konu dizini, ve harita ile kitab n son sayfas na geliyoruz Bu eserin ne kadar titiz bir al man n sonucu oldu u sondaki kaynak alardan bile belli oluyor Okumas kolay, ak lda kal c , ve insana arkeolojiyi sevdiren bir kitap m ar yorsunuz O zaman bir an nce G bekli Tepe ye ba lamal s n z..