{Download} æ Anđeli će samo zaspati ⚣ eBook or E-pub free

Roman An eli e samo zaspati, dobitnik je nadrage Kiklop za debitantsku knjigu godine To je i bio jedan od razloga za to sam je tako spremno uzela u ruke kada mi ju je mama dala, rekav i kako je roman dobar Drugi je razlog to to ve vi e od godinu dana nisam itala nekog doma eg autora I tako krenem ja sa itanjem, a roman je je zvu ao obe avaju e i doimao se prili no druga ijim od literature koju sam itala u posljednje vrijeme.Katarina je ena od tridesetak godina, bolesna je i umire, no jo uvijek to ne zna Povremeno ima glavobolje, no sve to pripisuje umoru i ne obazire se na to Danijel je Katarinin an eo uvar od ro enja Njemu je povjeren zadatak da joj javi tu vijest i da je pripremi na odlazak Naime, to je zadatak svih na ih an ela Da te uvaju i prate od ro enja, a prije smrti da te pripreme na nju To je pri a i ne mora sve djelovati savr eno Preko nekih stvari mogu i prije i Ipak moram re i kako bi bilo divno da ti se javi an eo i ka e ti da e za tri mjeseca smrtno stradati u sudaru Zasmetale su mi i ostale nelogi nosti u romanu Kad umre postane an eo Danijel je ve nekoliko puta bio an eo uvar raznim ljudima Ali, sigurno nije umro prije vi e od dvadeset godina A onda su tu i ostali an eli Ako su uvari su uvari Ne mogu i i naokolo i baviti se svojim poslom Kao da je autorica uzela an ele uvare samo zato to joj se svi a ta ideja Mo da je mogla izmisliti neki drugi lik jer lik an ela je proma en i nije dobro osmi ljen.Onda je tu Katarinina najbolja prijateljica, ina e nepovjerljiva i skepti na Ona sve to Katarina ka e prihva a kao istinu Zar ne bi netko ina e skepti an, svome prijatelju koji tvrdi da mu je an eo rekao da e umrijeti, rekao da je poludio Zatim su tu ivotne filozofije na e junakinje, koje ne bih nazvala pametnima, ve nezrelima A o njima se govori kroz gotovo svaki dijalog.Ima nekoliko svjetlijih trenutaka u radnji, ina e se osim ovoga glavnoga ni ta i ne doga a Trebala je to biti dirljiva pri a o umiranju, a svela se na Arslanine nezrele filozofije o ivotu. Prekrasna knjiga, zahvalna sam spisateljici na osjecaju koji vec odavno nisam pronasla u knjizi grc zbog junakinja i junaka i olaksanje jer sam uspjela osjetiti Katarinin mir na kraju.Sada se bacam na potragu za knjigom po knjizarama, doma je trenutno verzija iz knjiznice NE zamrljana burekom i prolivenom kavom Zna , nije problem umrijeti Problem je ne ivjeti i nakon toga umrijeti. An eli nemaju raspored kada e tko umrijeti, ako me to pita , i ne znaju za to netko mora umrijeti Tajna ostanka i napu tanja zemaljskog ivota prevelika je da bi bila svima dostupna An eli postoje kako bi uvali ljude, da znaju kada su im potrebni i da im pomognu kada im je te ko I naravno, da odu po njih kada do e njihovo vrijeme Upravo je an eo Danijel taj koji je dobio zadatak prona i Katarinu i najaviti joj da e umrijeti Ali kako to u initi kad pred sobom ima tridesetogodi njakinju punu ivota barem je ona tako mislila koja jo nije iskusila ni pravu ljubav Dobro, imala je onog svog kretena Petra, ali na njega je suvi no bilo tro iti rije i a kamoli ljubav A Danijel je zlo esti kurir s dijagnozom tromjese nog boravka na ovom svijetu, nakon ega slijedi opra tanje Od roditelja, od kolega, od prijateljaNaravno da Katarina ne e odmah povjerovati u pri u o an elima a kamoli da joj je ivotu istekao rok trajanja, ali s vremenom e upoznati taj drugi svijet i mirno poku ati odraditi preostale zadatke na Zemlji Re i roditeljima nemogu a misija ali s prijateljicom se jednostavno mora oprostiti Ne bojim se ao mi je to sam do la do kraja puta i mogla bih zbog toga bez prestanka plakati, ali ne elim oti i u suzama Gledaj na ovo kao da idem u izvidnicu, da ti mogu javiti kako je tamo, da zna to te o ekuje kad do e tvoje vrijeme da mi se pridru i Samo, ti e tada biti stara baba, a ja bez ijedne bore na licu Sigurno e mnogi pomisliti Ma daj, molim te, tko jo tako mlad mo e mirno prihvatiti injenicu da e uskoro umrijeti Pogotovo ene koje su stvorene da vri te i histeriziraju Mirenje sa smrtno u je individualno, poput svega ostalog u ivotu, nekome e pasti lak e nekom te e.Ja bih vjerojatno vri tala i plakala i tra ila audijenciju kod Danijelovog efa Ali, alu na stranu, ovo je pri a o vje itoj temi postojanja ili nepostojanja an ela, vjerovali mi u njih ili ne Otkad sam izgubila jako dragu osobu, ne elim misliti druga ije negoli da i ja gore imam svog an ela uvara koji budno pazi na mene i koji e jednog dana biti tu, kad do e vrijeme.Do tada, ostaje mi jo ispuniti preostale ivotne praznine i re i hvala Merita na ovom lijepom an eoskom iskustvu Zna , kad sve zbrojim i oduzmem, zbilja se smatram sre kovi kom Bilo bi neskromno o ekivati od ivota vi e od onoga za to sam se sama izborila i za to sam zaslu na. U zadnje vrijeme nasumi no odabirem knjige na policama knji nice i iznenadi me kako nekada naletim na divne i zanimljive knjige Na alost, kod ove knjige, to nije bio slu aj.Pri a o Katarini i njezinom an elu Danijelu je sve samo ne zanimljiva Likovi su u asno dosadni i nategnuti Radnja spora i bezli na Rekacije likova na neke doga aje nemaju smisla osim ako nisu na te kim drogama Nelogi nosti ima toliko da mi je u jednom trenu do lo da ih po nem zapisivati za ovaj review ali je knjiga toliko lo a da sam odustala od ponovnog itanja Mislim da je i sama spisateljica shvatila da joj ba ne ide na osamdeset i nekoj strani gdje pi e kako ljudi trebaju shvatiti kako je pisanje te ko i kako ne trebaju kritizirati dok sami ne probaju Sorry draga, ali ako ti ne to ne ide, time se ne treba baviti.Poku aj dodavanja neke dubine pri i kroz soundtrack njenog ivota gdje svaka stranica ima sad je slu ala ovo i ovo to za nju ozna ava ne to totalno plitko i nebitno za pri u je dosadan i iritantan Vau, misli da si spe l snowflake ako slu a tu i tu pjesmu Koliko godina ima , 13 Vjerojatno da, sude i po filozofijama glavne junakinje Isto tako ne vidim po emu je Katarina toliko posebna i divna da bi joj trebali produ iti ivot Radi posao koji je nebitan, ima par prijatelja i starce I to je to A kao puna ivota, iznad svih drugih po ne emu samo ne znam po emu Valjda po listi pjesama koje ima na svom ipod u Ili po tome to nekad po no i voli filozofirati Hm, da, to nitko ne radi Uz to dolazi to Danijelovo doslovno uvla enje u njeno dupe di joj se divi za snagu i hrabrost i ne znam ni ja to, samo to ne znam gdje se pokazuje ta snaga i hrabrost u cijeloj pri i Sve u svemu iritanta, plitka pri a u kojoj se spisateljica, o igledno reflektiraju i sebe u glavnoj junakinji, poku ava prikazati kao neka super deep filozofska osoba Osim to faila Te ko Idu i put se prijavi na Lidrano, nemoj nam tro iti vrijeme. Nazalost, nikako mi nije legla Vrlo povr no i neuvjerljivo sve skupa.Likovi su iritiraju e plitki, radnja spora i dosadnjikava, hrpa nelogi nosti Itd. Ovo nije jo samo jedna knjiga sa sretnim krajem, daleko od toga Kraj je sretan onoliko koliko smo mi spremni shvatiti situaciju u kojoj se zatekla Katarina Mo da emo se zamisliti i zapitati postoji li taj drugi svijet, mo da emo odmahnuti rukom, ali ova knjiga na mene je ostavila dojam kao niti jedna do sada S razlogom je osvojila Kiklopa, ako se mene pita Lako a kojom autorica opisuje osobe, doga aje, bi a sa drugog svijeta koji ne poznajemo i sam Zagreb, ostavila me bez daha, stoga ovu knjigu preporu ujem svima koji se pitaju postoji li jo ne to Zavr ava li sve na ovome svijetu prenategnuta pri a..jako mi je te ko zamisliti da bi bilo tko na takvu vijest mogao tako mirno reagirati, bez histerije, bez ludosti. {Download} Ý Anđeli će samo zaspati ⚧ An Eli Nemaju Raspored Kada E Tko Umrijeti An Eli Ne Znaju Za To Netko Mora Umrijeti, No Tajna Ostanka Na Ovom Svijetu I Napu Tanja Zemaljskog Ivota Ne Mo E Svakome Biti Otkrivena, A U Nju Su Upu Eni Samo Odabrani Misterij Ivota I Smrti Otkriva Se Rijetkima Ovo Je Pri A O Tridesetogodi Njoj Katarini, Mladoj Eni Punoj Ivota, I Njezinom An Elu Uvaru Kojem Je Povjeren Mu An Zadatak Da Joj Najavi Da E Uskoro Umrijeti Roman Prvijenac Novinarke Merite ArslaniKatarina Je Tridesetogodi Njakinja, Ivi U Zagrebu I Radi Na Televiziji Kao Pisac Scenarija Za Zabavne Emisije Jednog Dana Javlja Joj Se Danijel, Njezin An Eo Uvar, Koji Joj Je Do Ao Re I Da Je Bolesna I Da E Umrijeti Za Tri Mjeseca Do Tog Dana Katarina Nije Ni Znala Da Je Bolesna, A I Nikada Nije Razmi Ljala O An Elima Uvarima Niti Je Mislila Da Oni Zbilja Postoje Iako Je Vjerovala Da Postoji Neki Svijet Izvan Ovog Svijeta U Kojem Ivimo, Nije O Ekivala Da E Ba Ona Biti Ta Koja E Dobiti Dokaz Da Postoji Drugi Svijet Ispo Etka Zbunjena, Katarina Mu Nije Vjerovala Da Je Uistinu An Eo, A Kamoli Njezin An Eo Uvar, Ali Je Uz Njegovu Pomo I Trud Pomalo Po Ela Otkrivati Svijet U Kojem E Nastaviti Ivjeti Nakon Smrti I Dok Joj Danijel Otkriva Kako Izgleda Ivot Nakon Smrti, Katarina Iskori Tava Vrijeme Koje Joj Je Ostalo Kako Bi Sumirala Sve To Je Radila Kroz Ivot Zajedno S Njim Prisje A Se Nekih Va Nih Stvari I Doga Aja U Ivotu I Ti Isti Doga Aji Je Podsje Aju Na Neke Pjesme I Pomalo Sa Svojim An Elom Uvarom Sla E Soundtrack Svog IvotaDanijel, Od Po Etka Razo Aran To Je Tako Brzo Do Lo Vrijeme Za Katarinin Odlazak Uporno Nastoji Smisliti Kako Da Katarina Ivi Jo Neko Vrijeme Poku Ao Je Uvjeriti Ostale An Ele Da Katarinu Ostave Tamo Gdje Je, Ali To Ostaje Samo Njegova Elja Priliku Vidi U Jednom Neo Ekivanom Doga Aju Katarini Jedan Od Kolega S Kojim Radi Pet Godina Otkriva Kako Je U Nju Zaljubljen Ve Jako Dugo, Ali Joj Ranije Nije Imao Hrabrosti To Re I Zbunjenoj Katarini Ovo Je Najmanje To Joj U Trenutku Kada Umire Treba, A Ni Do Sadaba Nije Imala Sre E U Ljubavi I Pomalo Joj Je Bilo Dosta Ljubavnih Avantura Me Utim, Katarina Ne Zna Da Su An Eli Popustili Danijelovim Zahtjevima I Dogovorili Se Ako Se Katarina Ovaj Put Uspije Zaljubiti Da E Je Pustiti Da Ivi Imam vrsto mi ljenje o doma im piscima, s ovom knjigom sam htjela sebi dati ansu da promijenim mi ljenje Ne mogu re da sam se razo arala jer navikla sam da svi na i pi u jednako pa sam isto o ekivala i od ove knjige Meni je bila dosadna Sve je povr no i suhoparno, likovi dosadni i kao i sama radnja nerazvijeni i plitki Usudila bih se re i da su ak iritantni Sve je puno neke iritantne i naporne, povr ne filozofije Sama odeja radnje je dobra i mogla je iz nje nastati arobna knjiga Ali nije Kao i kod svih na ih pisaca tako i ovdje fali puno toga Ja bih ovo nazvala tek kosturom knjige Pa eto, ja sam na to po ela gledata kao na neki hrvatski stil pisanja, kojem definitivno vi e ne u davat ansu Vremena je malo, a napisano je previ e dobrih knjiga da bih ga koristila na doma e pisce