*Download Book ✑ Das Traumcafé einer Pragerin ⇲ Ebook or Kindle ePUB free

Spojen literatury, historie, kultury a nostalgick ch vzpom nek na ru n 20 stolet.V e prost ednictv m fiktivn ch rozhovor s osobami sed c mi ve vzdu n kav rn nad Prahou V echny osoby maj n co spole n ho v Praze ily a tvo ily, nebo j alespo m ly r di Lenka Reinerov , ozna ovan jako posledn pra sk n mecky p c autorka, n m p edstavuje osoby zn m Brod, Kafka, Seifert, Foglar , ale i m n zn m p ekladatele Weiskopfa nebo tv rce protiv le n ch plak t Heartfielda V t inu z nich autorka znala osobn Kr sn popisuje tak sv j vztah se zu iv m report rem Egonem Erwinem Kischem, zlat p edv le n asy v Melantrichov ulici i jejich spole nou emigraci do Mexika Hodn moc se mi l b pou it star fotografie s popisy, leckdy z m st, kter u dnes nenajdeme nap kav rna UnionkaKdy n kdy zve era proch z m Melantrichovou ulic , v n jsme byli doma, cel rodina Kischova a j , tak m v m ob as pocit, e je tady zu iv report r p tomen Ve st nu pod obloukem port lu s medv dy, ve sm chu d vky, v za ehnut cigaret Takov okam ik rychle miz a z st v zase jen pam tn deska na Kischov rodn m dom a kr tk , d v rn zn m cesta mezi sly trn ct a sedm v Melantrichov ulici Nad n mi se klenula syt modr obloha a v d lce z ily sn hov epice sopek Popocatepetl a Ixtaccihuatl V lka u skon ila a my se v hem en vesel ch indi n c tili lehce a voln V , ekl Kisch najednou, budu si hrozn chyb t, a u tady nebudu Vzpom nky na star p tele fiktivn rozhovory ve vysv n kav rn tvo pozoruhodnou sm sici memo rov tvorby L Reinerov Je to vtipn , je to mil , je to kra onk a do podoby audioknihy to namluvila dnes ji zesnul autorka Z nedostatku jin ho z bavy jsem si Kav rnu nad Prahou poslechla dvakr t a v bec nelituju. Kr sn zpracovan vzpom nky Lenky Reinerov na v znamn esk i n meck liter ty minul ho stolet tiv a hrav forma, kdy nebe tvo Kav rna nad Prahou je p jemn m dopln n m informac o t chto autorech z u ebnic. Kr tk kn ka bez d je, zato neuv iteln atmosf rick. Moc hezky se to te, je moc zaj mav kolik tvo iv ch lid v Praze ilo v minul m stolet Co m ale trochu tve je, e se mlad lov k o podobn ch lidech v bec nedozv , p itom jsem skoro celou koln doch zku str vila v Praze, p ijde mi proto blb , e jsme se o nich v bec nic nedozv d li. *Download Book ☂ Das Traumcafé einer Pragerin ⇻ Lenka Reinerov Ve Sv Nejzn M J N Mecky Psan Knize Das Traumcaf Einer Pragerin Vzpom N Na V Echny P Tele A Zn M , Jejich Ivoty Se Protnuly V Praze Kafku, Broda, Heartfielda, Fuchse, Weiskopfa, Langera, Goldst Ckera I Foglara Zvl Tn Pozornost Pak V Nuje Vzpom Nk M Na Zu Iv Ho Report Ra Egona Erwina Kische