[[ FREE DOWNLOAD ]] ⇻ Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab ↟ PDF eBook or Kindle ePUB free

[[ FREE DOWNLOAD ]] ↽ Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab ↶ Tarih Ilerin Kutbu Halil Nalc K N O D Nemlere Ait Zg N Ve G Venilir Kaynaklardan Derledi I Al Mas , Sosyal Tarihimizin Az Bilinen Bir Y N N G Ndeme Ta Yor Abbasi Ve Emevi Gelene Inde De Saltanat N Gere I Say Lan Sazl S Zl , I Kili Sak Li I Ret Gelene Inin Tarihini Ve Bu Detin Osmanl Saray Ndaki Uygulamalar N Anlat Yor Bu Dete Kar G Sterilen Tepkileri De Aktar YorH S Ba E De Ay U Tarab Nedimler, Irler, Mutribler Osmanl Saray Nda Padi Ahlar N Has Ba Ede Ge Irdi I Ho Vakitleri Ve Bu Detin Slam Ncesi Ran Imparatorlu Undan Emev , Abbas Ve Timur Saraylar Na Uzanan K Kl Gelene Ini, O D Nemlerde Yaz Lm De Erli Kaynaklardan Derleyerek Sunan Bir Al Ma Padi Ah I Ret Meclisi Ad Yla An Lan Bu E Lencelere Yak N Adamlar Olan Nedimlerle Birlikte Kat L R Iir, Musik , Ve Raks Sanatlar N N En Se Kin Rnekleri E Li Inde E Lenirdi Bu Meclisler, H K Mdar N Ve Imparatorluktaki Se Kin S N Flar N Zevklerini Ve Ya Am Tarzlar N Hem Yans T R, Hem Yeniden Bi Imlendirirdi I Ek Bah Eleri, Havuzlar, F Skiyeler, Su Kanallar , Nahiller, Buhurdanlar Aras Nda, Gen S K Lerin I Ki Sundu U Bir Mecliste Iir Okuyan, Saz Alan, Ark S Yleyen Usta Sanatk Rlar E Li Inde S R Len Zevk U Safa, T M Ortado U Saraylar Nda Vazge Ilmez Bir Gelenekti Emev Ve Abbas D Nemlerinden Beri Bu Meclisler Lev Zim I Saltanat Yani H K Mdarl N Vazge Ilmez Bir Deti Olarak Kabul Edilirdi Avrupa Saraylar Nda Da Bu Gelene In Kar L Olan Regalia, Yani Ola An St Ziyafetler Ve E Lenceler, H K Mdarl N Gerekleri Aras Nda Say Lm T R Do U Da Olsun, Bat Da Olsun Saray K Lt R Halk K Lt R Nden Her Zaman Farkl Olmu Ve Bu Farkl L K I Ret Meclisi Gelene Ine Ve G Sterilen Tepkilere De Yans M T RBir Yandan Lalalar Zerinden Ehzadelere, Di Er Yandan S K N Meler Ve Kabusn Meler Yoluyla St S N F Mensuplar Na En Ince Ayr Nt S Yla Aktar Lan Bu Gelene In Muhalifleri De F T Vvetn Meler Ile Kendini Ifade Ederdi Halk I In Yaz Lm Ahl K Kitaplar Olan F T Vvetn Melerde Dinin Emirlerine Kar Hareketler Daima K T Lenmi , Arap Ba L Ca G Nah Say Lm T R Ne Var Ki, S K N Meler Ve Kabusn Meler Dini Kurallara Ayk R Say Lan Unsurlar Slamiyet Ile Ba Da T Rmay Bir Dev Saym T R Bu Eserlerde I Ret Meclislerinin Daima Tanr Ve Peygamber E Du Ile Ba Lad Ve T Vbe Ile Son Buldu U Hep Vurgulan R Zira Insan Zay Ft R, G Nah I Ler, Sonunda Gaff Ru L Z N B G Nahlar Affedici Olan Rabbine S N R Osmanl Sosyal K Lt Rel Tarihine Bir Katk Olarak Haz Rlanan Bu Eser, Saray N Ve Ona Ba L Zar Fler Denilen Y Ksek S N F N Kendine Has Geleneksel K Lt R Ile Ya Am N N Az Bilinen Bir Yan Na K Tutmaya Al Yor