[Download] ☩ Göç Zamanı ♏ Tyrakel.de

Yazar n pek tan nmad n da hesaba kataraktan, ciddi ekilde tavsiye ediyorum. [Download] ♭ Göç Zamanı ♴ Bir Nar Vard , G Zaman , Papa An Dedi Ki A Da T Rk Edebiyat N N En Yo Un K Sa Hik Yelerinden Olu An Bir Derleme Belli Bir Evre Ile S N Rl Kalmad , Konular N De I Ik Muhitlerden Ald Halde Hepsinde Ayn S Cakl K Ve Derinli E Ula Abilen Bir Yazar Bir Duygunun, D Ncenin Yahut Hayattan Bir Kesitin Oldu Undan Da Canl Ya An Bir Nar Vard , G Zaman ,, Ile Papa An Dedi Ki Ba L Alt Nda Derlenip Ilk Defa Yay Nlanan Hik Yeleri Bir Arada Ve S Rayla Dede Her Kelimenin Tad Na Baka Baka, A R A R Bir Gece Derdi Sabaha Kar M N Di, G Zaman D R Diye Ba Racak Ka Geceler Boyunca, O Sesi Duyabilmek I In Beklerken Uyuyakalm M Ok Defa Sal Ile M N Di Nin A R S N Birbirine Kar T Rm , Heyecanlanm T M Ka Kez Sabah Ezan Nda Bir Ey, Dede Nin Anlatt Yeri A R T Rm T Bana Bahaeddin Zki I M Nadi Nin A R S Na Uyup Ebed Heyecan Duymaya Dede Nin Anlatt Yere Gitti Ondan Bize Kalan Yukar Daki D Rt Eseridir Ben ikinci kitap, G Zaman n ok be endim S rf Rilke nin Di ili i Hakk nda ve Yeni Okul i in okunmal diyorum Tamam, bu k sa yk c n n kitab n daha da dam tal m t m kitab n kalbi i in, Yeni Okul a oyumu kullan yor ve ekiliyorum Sevgili Okur Ger ek mahk miyet sevmektir diye biten bir iirden bahis vard Yeni Okul da M thi bir iir olmal Ve fakat, G Zaman n yay nlad g n bu d nyadan g en birinden bahsediyoruz Gidi i ile bile iir yazabilen birinden Mek n cennet olsun Allah rahmet eylesin. Yazar n yk leri toplad , okuyucuyu bir eyler yazmaya te vik eden, k sa k sa yk lerden olu an, yay nland g n yazar n n vefat etti i bir kitap indeki her yk y ayr de erli fakat kitab n ilk yar s ile ikinci yar s a s nda ciddi bir fark var puan verme sebebim de bu ikinci yar s Fakat yine de ikinci yar daki hikayeler, Bahaeddin zki i nin kalitesi ile k yasland nda vasat g r nse de baz yazarlar n bile g yetiremeyece i bir yerdeG Zaman ile vefat eden de erli insan Bahaeddin zki i ye de rahmet diliyorum Mekan cennet olsun Sanki bir roman n ortas ndan se ilmi iki er sayfalar gibi, hayat i erisinden mercek tutulmu sahneler Tam anlam yla sahneler nk o an zerinde durulmu serim d m z m olmaks z n tek bir sahne s z konusu Hikayelerse konu, karakter se imleri muhte em oldu u gibi, hayat n i inden hepimizin ya ad normal duygular n ihanetten hem zevk hem ac duymak gibi laf uzatmadan sarih bir ekilde anlat lmas insan okuyunca g l msetecek derecede hayran b rak yor Bir nar Vard ba l nda toplanan yk lerde normal konular i erisinde derin duygular, ulvi davran lar i lenmi ve hikayelerin hemen hemen hepsi ayn ustal kta Kesinlikle m kemmel G Zaman nda hikayelerin hepsi nceki ba l k kadar iyi olmasa da yine st d zey yk ler mevcut ancak Papa an Dedi Ki k sm ndaki hik yeler maalesef yazar n r t n kan tlam oldu u kalemine yak mam Anlat c mevkine heykel gibi koyun gibi farkl nesneler al nm ve zellikle bu b l mde insanl k ele tirisi ve h k met ele tirisi konular i lenmi K zg n ve alayc bir slup hakim ancak etkileyicili i d k lk ba l ktaki yk lerin c mlelerindeki arp c l k ile bu ba l ktakiler ise k yas kabul etmeyecek kadar vasat 4 puan vermemin sebebi son ba l ktaki yk ler E er sadece kitab n ilk yar s n de erlendirseydim teredd ts z 5 verirdim Kitap insan yazmaya evklendiriyor, eline kalem almay zendirecek kadar basit g z k yor hayat n i inden o an lar yazmak ancak g r nd kadar kolay olmad eserin g rkeminde sakl Tam bir sehl i m mteni rne i