*EBOOK ✙ Danci i stranci ✔ Ebook or Kindle ePUB free

Kao osoba koja je tako er neko vrijeme ivjela u Danskoj i koja se u ivotu na itala knjiga, moram komentirati da ovako lo u knjigu nisam pro itala dugo vremena Knjiga bi se prije mogla nazvati Moj subjektivan do ivljaj Danske , djelo u kojem autorica pokazuje koliko je zaglibila u balkanski na in ivota i koliko je nesposobna shvatiti da neki ljudi ive u potpunosti druga ije Mnoge napisane stvari uop e nisu takve kakvima ih je autorica predstavila i naprosto je alosno to e mnogi ljudi s na eg podru ja zbog ove knjige dobiti krivi dojam o Danskoj to se ti e stila, joooj, kak mi nije sjeo, onak, uop e, fakat, mala, e XOXO Osje ala sam se otprilike kao da itam dopisivanje na chatu izme u dvije srednjo kolke Brojne re enice i doga aji se ponavljaju nekoliko puta, nema nikakvog kronolo kog slijeda, a neke tvrdnje o automobilima ine da se itatelj zapita je li cijelu ovu knjigu napisao isti autor.Ne preporu ujem nikome. Nakon ove knjige osje am ogromno domoljublje i sretna sam to sam tu gdje jesam i to ne osje am nostalgiju za domom, kao mnogi koji su potra ili sre u van granica lijepe na e ma koliko utjeli o tome Nakon ovakve jedne pri e, bazirane na vlastitom iskustvu, shvati koliko novac je, ali nije bitan Sva ta kriza pada u vodu i sretan si to ima to to ima , samo da si tu gdje jesi i da ne mora oti i dalje od svojeg doma, obitelji, prijatelja, obi aja i navika, jer ostatak svijeta potpuno je druga iji, pravila i obi aji su druga iji, a mi nikada ne emo biti u potpunosti spremni priviknuti se na ne to nama toliko strano i neobi no kao to je neispijanje kave u dru tvu prijatelja, neokupljanje obitelji i prijatelja kod ku e, dijeljenje ra una npr u restoranu , ak i kod bra nih partnera, davanja 40% 75% poreza dr avi na nasljedstvona toliko toga, na prvi pogled nebitnog, a ustvari okantno razli itog Nakon ove knjige ne mogu se oteti dojmu da sam sretna to ivim u ovoj dr avi, kakva god bila, jer ipak je u mnogo emu logi nija i toplija od jedne Danske, iako je Danska 35 svjetlosnih godina tehnolo ki ispred nas.Itetekako preporu am itanje ove knjige Obe ajem da ete, pri gotovo svakom poglavlju, svjesno iriti o i, u potpunom oku zbog pro itanog Bar je tako knjiga utjecala na mene. Negdje na pola knjige sam skoro odustala a to nikad ne radim, uvijek pro itam knjigu do kraja ma koliko se mu ila jer vi e nisam mogla itati moj mu i ovo, moj mu i ono Da imam volje sad bih krenula opet od prve do zadnje stranice samo da izbrojim koliko puta je u ovoj knji ici napisana rije mu i Isto tako ide se na kavice i ve ina toga je u umanjenicama sve za injeno brdom uskli nika i upitnika Kao da frendice tra aju na kavici u Bogovi evoj ili na Cvjetnom sigurno.Pri a o tome kako je iza la na ve eru s prijateljicama s ovih prostora i prikazala to kao ne to ludo zabavno i super to su ignorirale obi aje zemlje u koju su do le ivjeti i dr ale osoblje restorana do 22 15 i nisu se dale van i bile ponosne na to govori dosta Ili kad se pita kako je mogu e da ena koja ivi u ku i vrijednosti 10 milijuna eura punoj dizajnerskog namje taja vozi bicikl zamisli, po ki i, u nekom jadnom sakou od tvida , a ne neki auto vrijednosti barem jednog zagreba kog stana Dosta prepri anih doga aja autorica zavr ava sa Stra no Rekla bih da je stra no da napi e da su je namje taja kojeg se nije mogla rije iti prije puta nazad oslobodili polupismeni Ira ani iako bi da ga je ostavila gazdi platila to tak skupo da si je mogla kupiti debelu narukvicu u Bvlgariju Meni je to stra no Ova knjiga mo da vi e govori o ljudima u Hrvatskoj, nego Dancima Dvije zvjezdice samo zbog injenica o Danskoj, ina e bi bila jedna. ta se desi kad etnocentri na upljeglava ljubiteljica uskli nika stavi svoje misli na papir ovaj papir za potpalu. Zamislite da imate frendicu koja se preselila u Dansku i na kavi vam pri a svoje subjektivne do ivljaje i dobili ste ovu knjigu. Svi a mi se.Nakon pro itane knjige imam osje aj da sam bila na dugoj,dobroj kavi sa zabavnom prijateljicom.Zahvaljujem prijateljici na duhovitom prikazu kulturolo kih razlika.Puno toga u zapamtiti i ubudu e,sa zadr kom,promi ljati kako je na im ljudima,tamo negdje u inozemstvu pe albi ba lijepo.. Odli na *EBOOK ⇻ Danci i stranci ☞ Ima Li Hladan Sjeverni Vjetar Terapeutska Svojstva Na Male Bebe Koji Je Najte I Ispit Na Medicinskom Fakultetu U Danskoj, A Uop E Ga Nema U Hrvatskoj Kad Se Na Sjeveru Ide U Krevet Je Li Bo I Ni Domjenak Stavka U Ugovoru O Radu Koja Je Razlika Na Sjeveru Izme U Skupog Hotela I Hostela To Zna I Partnerstvo I Dijeljenje U Vezi To Zapravo Zna I Kad Vas Neko Pozove Na Poslijepodnevnu Ro Tiljadu Za To Su Penzioneri Rijetka Za Ti Ena Vrsta U Kopenhagenu Je Li Stvarno Istina Da Je Hrvatska Tax Free Zemlja Kako Se Pada Razred U Vrti Koj Dobi Brinu Li Se Banke O Gra Anima Emu Slu I Lampica S Plavom Svjetlosti Kako Se Unesre I Ako Ne To Naslijedi Koliko Ko Ta Kad Te Prijatelji Pozovu K Sebi Na Ve Eru Na Ova I Mnogobrojna Druga Zanimljiva, Neobi Na I Nama Ju Njacima Te Ko Shvatljiva Pitanja Odgovara Ova Knjiga Pitanje Je Samo Kako Shvatiti Odgovore Kao Zabavu, Novu Putopisnu Spoznaju Ili Mo Da Samo Jednostavno Konstatirati Injenicu Ah To Mi Je Lijepo U Hrvatskoj Brzo se ita, jednostavno, itljivo, ali pomalo autorica mi se dopala poput prosje ne i primitivne. Preporu ila bi ovu knjigu svima onima koji razmi ljaju o odlasku van Hrvatske Ne s ciljem promjene stave nego radi dobivanja uvida i u onu drugu stranu tog idili nog ivota izvan na ih granica Ova knjiga otkriva drugu stranu, onu manje lijepu stranu skandinavskog ivota i kako ivot funkcionira kada do e do sudara dvaju kulturolo kih svjetova Kroz kratke anegdotske pri e, autorica opisuje doga aje iz svog trogodi njeg ivota u Kopenhagenu Spomenute pri e definitivno nasmijavaju itatelja, ali u prvom planu izazivaju u enje Pa su tako injenice da je vrti u baraci, da se djeca ostavljaju spavati vani u kolicima u svim vremenskim uvjetima, da se djeca ostavljaju u kolicima vani kao parkirani auto dok majka ru a u restoranu, da pla aju debele kazne za nedola enje na zakazani termin fitnessa ili joge, da je Danska dr ava bez poslu ivanja, da si i kavu u kafi u sam mora poslu iti i naravno sam i platiti utom karticom jer osoba preko puta tebe kojom si kafenisao e platiti samo svoju kavu Fifty fifty Najpo tenije, zar ne A kad se ve kre e za dostavljanjem ra una za pojedenu ve eru na dru enju kod prijatelja, za to stat samo na tome Autorica opisuje kako su i roditeljske uloge fifty fifty podijeljene i postoji raspored tko kada dovozi odvozi dijete iz vrti a, tko i kada se igra s njim, tko i kada ga mora voziti na ne znam ni ja sama to ak i kada do e do rastave roditelja dijete se seli na tjednoj razini Fifty fifty Najpo tenije, zar ne Totalno nebitno kako se tako djelovanje odra ava na dijete Autorica nam otkriva da Danci uop e nisu toliko vrijedni koliko ih mi percipiramo, ve da samo opako tede Ako ste dolaskom na ro endanski parti u Danskoj o ekivali tortu, kiflice, kola e ili sendvi e uzalud ste se nadali A ako vam i ponude npr su i o ekujte ra un kroz par dana na ku nu adresu Svjetsko je prvenstvo i htjeli biste i i na neko javno gledanje utakmice, fe tu, bar ili sl E, ne mo e Za to Vrlo jednostavno sve je zatvoreno ivot prestaje te i u 18.00 I ne samo kafi i Restorani isto Mo da je tako i bolje svejedno bi si pivo morala sama poslu it Ako su Vas ve ove stvari nasmijale iznenadile okirale potakle da se zahvalite Bogu to ne ivite u Danskoj i sl svakako preporu am Dance i strance Istaknula bi jedan ulomak iz knjigeSjever i jug su dvije suprotnosti, dva pristupa ivotu Nema tu lo eg i dobrog, samo je pitanje ukusa navike i mjere Jug je potro a ko dru tvo, to mu mo e biti dok ima obitelj kao bazu, dok na sjeveru vlada individualizam i nema mjesta konzumerizmu Eto, tako ja do ivljavam korjenite razlike izme u sjevera i juga Sve ostalo su samo posljediceBez priklonjavanja samo konzervativom Jugu ili samo liberalnom Sjeveru autorica nastoji dati to objaktivniju, nepristranu sliku usporedbi spomenutih krajnosti nagla avaju i da nedostataka ima i kod nas, konzervativnih ju nih balkanaca kao i kod Danaca koji se vode jednim jedinim na elom ne diraj me ne diram te, sve je ok dok moje djelovanje ne ugro ava tvoje i u tom prostoru je SVE dopu teno Ono to se pak prepoznaje u re enicama autorice je to da je te ko biti tu inac u stranoj dr avi koja je toliko kulturolo ki razli ita od onoga u emu si provodio svoj dosada nji ivot Knjiga dobiva jo dodatan plus kada autorica progovara i o samom novcu, zaradi pa i tu ru u sliku kakva se esto prezentira javnosti Te ko mi je pre utjeti i osobni stav prema svemu opisanome pa bi tu jo nadodala da konzumerizam svakako predstavlja jednu opasnost dana njeg dru tva, ali opisani individualizam u ovoj knjizi koji irom otvara vrata i moralnom relativizmu je svakako gore esto putujem, ali provode i u nekoj zemlji gradu deset, petnaest dana nemogu e je spoznati niti etvrtinu ovakvih stvari Zato, iako na knji evnoj razini ova knjiga ne mo e predstavljati vrijedno djelo, svakako je djelo koje otvara nove spoznaje, ru i idili ne slike, progovara o onome o emu mnogi na i izvan granica ute i na jedan zanimljiv na in daje usporedbu dviju kultura Bilo bi zanimljivo pro itati ovakva tiva i s perspektive nekih drugih na ih izvan granica o nekim drugim granicama Irska, Njema ka, vicarska Tko zna mo da bi to i napravilo neki mali doprinos smanjenju aktualnog iseljavanja iz Lijepe na e.