#Free Book ç Adresinde Bulunamadı õ eBook or E-pub free

#Free Book ñ Adresinde Bulunamadı ⚶ Adresinde Bulunamad , Bir A K Roman B T N A Klar Gibi Imk Ns Z Bir A K N Geciken, Ula Amayan, D Ne D Ne Sahibini Arayan Mektubunun Pe Ine Tak Lal M Diye Yaz Lm B T N A Klarda Oldu U Gibi Iki Yabanc N N Hikayesini Anlat Yor Birbirine Eri Emeyen, Birbirinde Uzun Boylu Soluklanamayan Iki Hayat N Iki Yabanc S Dolay S Yla A K Roman Oldu U Kadar Yabanc L N, Yaln Zl N, Korkunun Da Roman Volker I Nihayet G Rd M G Rd M Ve K Oldum Yollara D M Bir Meczup Gibi Ilerledi Im, Nereye Gitti Imi Bilmeden Elden Ele Dola T M, H Rpaland M, Sarar P Soldu Um Ve Kendime Ac D M G Nlerdi O Anda Anlad M G Nderenle Mektubun, Zarf N Kaderleri Birbirine Benziyordu G Nderenin Ruhu, Kokusu, Ki Ili I, Dili ,kederi Zarfa Yans Yordu Ve Yine O Anda Anlad M Ki Birinin Ard Na D Mek Insan Kendinden Ediyordu Kitab bundan iki sene kadar nce, b y k bir heyecanla alm t m lkemizde LGBT yay n yapan yay nevi yok denecek kadar az Daha da nemlisi LGBT temal bir eyler yazan nitelikli yazar da yok piyasada Sonra duydum ki Mehmet Bilal LGBT temal iki ayr kitap yazm ve Everest Yay nlar ndan da km bu kitaplar lk kitap nc Tekil ah s n uzun zamand r bask s olmad i in ula mak m mk n de ildi elbette ama Adresinde Bulunamad hali haz rda hala sat tayd ve ben de heyecanla alm t m Ama ni an d n ko u turmalar nda di er kitaplar m n ya ad kadere mahkum oldu o da ve bir k ede kal verdi Mart ay na kadar Bu ay Okuyan Kad nlar Kul b n n Ay n Harfi konseptiyle ilk kez ba latt ve kat lan herkesin A harfiyle ba layan bir kitap okudu u etkinli e ben de Adresinde Bulunamad i e dahil oldum Ve a k ve net bir ekilde s yleyebilirim ki 208 sayfal k kitab zorlaya zorlaya g nde okudum ve o g n m i in ger ekten z l yorum.Kitap, ocuklu undan beri despotlu unu esirgemedi i babas n n g lgesi alt nda ezik bir karakter b y yen ve kendisine ilgi duyan amcas n n o lu ile ocuklu undan beri fiziksel yak nl klar ya ayan G n n kitap bir mektup zarf n n a z ndan anlat ld i in ana karakterimizin mektubun g ndericisi olan G n babas n n bu durumu fark etmesi ve baz ger eklerin ortaya d k lmesi sonucu onu reddetmesiyle stanbul a yerle mesi, bir gay barda kar la t ocukluk arkada Atilla n n srarlar yla okumak i in Almanya ya gidi i ve orada hayat n n a k Volker ile kar la mas ndan bahsediyor Dedi im gibi kitap ba lang ta zarf n a z ndan anlat l yor G nderildi i yere bir t rl ula amayan, oradan oraya giden, zerine defalarca t rl t rl adres ve pul yap t r l p farkl farkl yerlere g nderilen bir mektubun zarf bu Kitap onun anlat m yla ba lay p sonra G n n anlatt k s mlara ge iyor ve ara ara zarf n b l mleri giriveriyor yine devreye Bu durum kitab e lenceli ya da ak c yap yor mu Kesinlikle hay r Hatta kitab n en s k c b l mleri zarf n a z ndan anlat lan k s mlar G n n anlatt k s mlar n en az ndan bir dinami i var Ama i e i erik ya da slup a s ndan bakarsak o b l mler de niteliksiz Yazar n daha nce herhangi bir kitab n okumad m i in tarz ndan bir haberdim ama g rd m ki bir tarz da yok pek Oturmu bir slup yok, edebi bir dil yok, tasvir yetene ine ise hi rastlamad m Yani hem yazar hem de kitap benim i in s n fta kald. 3.5 y ld z bence goodreads u y ld zlarda bu uklu sisteme ge se veya 10 zerinden de erlendirilse ne g zel olur be y ld z ifade zg rl m k s tl yor ok d k beklentilerle ba lam t m ama tad dama mda kald resmen m thi bir kitap olmayabilir ama ortalaman n st nde bir yazar oldu u da kesin hakketti i okur kitlesine ula amam s rf lgbt yaz yor diye yaz k.