!Free E-pub ☹ Myths of Modern Individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe (Canto original series) ♝ PDF or E-pub free

!Free E-pub ♍ Myths of Modern Individualism: Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe (Canto original series) ♱ Faust, Dan Quijote, Don Juan, Robinson Crusoe Zg N Hik Yelere Bak Ld Nda, Faust, Don Quijote Ve Don Juan Karakterlerinin Nihai Kaderleri, Kendi D Nemlerinin Bireycilik Kar Tl N Yans Tmaktad R Faust Ve Don Juan, Cehennem Ate Inde Kavrulmakla Cezaland R L Rken, Don Quijote Elaleme Maskara Olacakt R Bu , Bireycili In Ilerici D Rt S N Temsil Etmektedir Ki Bu D Rt , Toplumun Onaylamay Y Z Nden, Bireycili I Bask Alt Na Sokmu Tu Aradan Ge En Y Zy L N Ard Ndan Bu Kez De Defoe Nun Robinson Crusoe Su Bireyi Daha Ok Ne Kartacakt Ger I O Da Crusoe Nun Yaln Zl N N, Asl Nda Babas Na Kar Geldi I I In Bir Ceza Oldu Unu S Yl YorduIan Watt Bu Kitapta, A Da D Nyan N D Rt Mitini Irdeliyor Bu Mitlerin Hepsi XVI Ila XVIII Y Zy Lda Yarat Lm T R, Yani Tarihsel Bak Mdan Yeni Olan Bir Toplumun Se Kin Eserleridir Watt, Faust , Don Quijote Ve Don Juan N Yakla K Zg N Hik Yelerinin, Bu Karakteri Hi Pohpohlamad N S Ylerken, Bir Yandan Da, Iki Y Zy L Sonra Ortaya Kan Romantik D Nemde, Bu Karakterlerin Takdire Ayan Ki Iler, Hatta Kahraman Olarak Nas L Yeniden Yarat Ld N G Steriyor Robinson Crusoe Ise Din , Ekonomik Ve Toplumsal Yeni Tutumlar N Temsilcisi Olarak G R L YorS Z Konusu Bu D Rt Mit De, O Unlukla B Y K Yazarlar Rousseau, Goethe, Byron, Dostoyevski Taraf Ndan D N T R Lm Ve Bu Yazarlar N Bireycili I Ne Karmas Yla Birlikte T M D Nyada Daha Ok Talep G Rmeye Ba Lam B Ylece Bu Ibret Masallar , Halk Aras Nda Ra Bet G Ren Sek Ler Mitlere D N M T Bu De I Ikli In Sebebi K Smen Bireycili In K Lt Rel Ve Siyasi R N Haline Gelmesidir, Fakat Mitin Kendisinin Bir Kavrama D N P, Insanlar Y Nlendirme Becerisine Kavu Mas Da Ayn Derecede Nemli Bir Sebeptir G N M Zde Bu D Rt Mit Ahsiyeti Itibarlar N Korumakta Ancak Kitlesel E Lence End Strisi Radyo, Televizyon, Filmler Zaman Ve Etki Bak M Ndan Bunlara Epey Rakip Do Urdu U I In G Leri De Azalmaktad RBu D Rt Ahsiyet, Modern D Nemin Bireycilik Sorunlar N G Z N Ne Sermektedir Yaln Zl K, Narsisizm, Benlik Ile Toplum At Mas Bunlardan Hi Biri Ne Evlidir Ne De Kad Nlarla Uzun S Reli Ili Kiler Ya Ar En Yak N Arkada Lar Ysa Erkek U Aklar D R Mefistofeles, Sancho Panza, Catalinon Ve Cuma, Kendi Ikincil Rollerine Sonuna Kadar Sad K Kal P Bu Durumdan Hi Yak Nmaz, Yani Kusursuz Bir U Ak Gibi Davran Rlar Bu Da Bize O D Rt Ahsiyetin Benmerkezci Oldu Unu G Steriyor Her Biri, Kim Olmas Gerekti Ine Dair Kendi G R N N Pe Inden Giderken, Akl M Za Bir Kahraman Olarak Kendi Ki Ili Ine Ve Ideallerini Yans Tt Topluma Dair Ciddi Sorular Ortaya Koymaktalar