#FREE DOWNLOAD á Dora i Minotaur: Moj život s Picassom ô eBook or E-pub free

Savr ena psiholo ka knjiga s glavnom tematikom ovisnost Ali nije rije o bilo kakvoj ovisnosti, ve ovisnosti jednog ljudskog bi a za drugo ljudsko bi e Ovo je knjiga za sve one koji su neizmjerno voljeli i bili iskori tavani zbog toga Ovaj dnevnik pobudit e mogu u mr nju prema Picassu, dat e ljudima do znanja, da kolko god je netko iznimno popularan ne zna i da je dobar Najvi e mi se svidjela njena mje avina kultura i da iako lo a postoji mogu nost da i obi ni smrtnik ima mogu nost da bude s nekim poznatim i priznatim. Topla preporuka Ova knjigu sam progutala u 3 4 dana Nisam imala nikakav pojam o ivotu Dore Maar Theodore Marchinovich a posebno o njenoj vezi s besmrtnim Picassom Knjiga nije tu na, ali prikazuje vezu Dore i Picassa to je ujedno i pokazatelj mentalnog pada Dore Slike koje Drakuli spominje u knjizi zaista su slike naslikane od Picassa tijekom njegove veze s Maar.Predlo ak za knjigu, kako navodi autorica, su Dorine crne bilje nice u koje je upisivala svoje do ivljaje nakon nervnog sloma , o ivotu sa Picassom, sa cijelim dru tvom Dora pi e bilje nice na hrvatskom jeziku, koji svima zvu i kao nekakav egzoti ni jezik Znala sam da je svaka nova ena u njegovu ivotu zna ila i novu fazu u kreativnosti Minotaur se hranio ne samo mojim nego i njegovim mesom On je bio iznad svih, on je svima nama kako mrzim tu mno inu , i pona anjem i slikama, pokazivao seksualni odnos s bilo kojom enom za njega nema ba nikakvo drugo niti ve e zna enje od kanibalisti kog ina, a on se ne sastoji samo u konzumiranju tijela nego i u potpunom posjedovanju cijelog bi a Niz seksualnih odnosa ne podrazumijeva pordubljenje odnosa niti nu no rezultira zbli avanjem dviju osoba Ali onaj tko se na taj na in hrani ivim enskim mesom, mora u sebi imati ne to ivotinjsko, minotaursko Kreativna osoba je opasna za druge jer je bezobzirna, ona uzima, prisvaja, krade, jede, razara sve oko sebe Od ljudi koji je okru uju uzima energiju, pa i ivot Jede ih poput ljudo dera a da pritom esto nije svjesna kako im nanosi bol Ne tra i, nego bezobzirno uzima U tome nema morala Nije li odsutnost empatije osobina psihopata Da, ali za to umjetnik ne bi mogao biti psihopat Razlika je samo u tome to umjetniku sve to slu i kao materijal koji pretvara u umjetni ko djelo. #FREE DOWNLOAD â Dora i Minotaur: Moj život s Picassom ⚞ Pablo Picasso, Najve I Slikar Dvadestog Stolje A, I Dora Maar, Njegova Muza, Fotografkinja, Umjetnica, Ena Na Pla I I Ena Koja Pla E Kakav Je Bio Njihov Ljubavni Odnos U Burnim Godinama Od Predve Erja Drugog Svjetskog Rata Do Njegova Kraja, U Najva Nijem Slikarskom Razdoblju Slavnog Umjetnika U Romanu Dora I Minotaur Moj Ivot S Picassom Slavenka Drakuli Na Osnovi Dorine Prona Ene Bilje Nice Rekonstruira Njezin Ivot, Njezinu Patnju I Radosti, Ivot U Kojem Je Ona Bila Va Nim Dijelom Pari Kog Ivota Nadrealisti Koga Umjetni Koga Kruga Paul Eluard, Jaques Lacan, Georges Bataille I Mnogi Drugi Slikari, Pjesnici I Filozofi S Kojima Je Dora Maar Prijateljevala Dio Su Ovoga Fascinantnog Zapisa Koji Razotkrivaju Njezinu Intimu I Ovisnost O Pablu Picassu, Ovjeku Koji Je U Svemu, Od Odba Ene Ice Do Svojih Ena I Ljubavnica, Vidio Samo Materijal Za Svoje Stvarala TvoDora I Minotaur Veli Anstven Je Potret Ene Koja Je Do Ivjela Slom Dijele I Ivot I Ideale Sa Strastvenim Genijem, Roman Koji Nijednog Itatelja, A Pogotovo Itateljicu Ne E Ostaviti Ravnodu Nim Prodiru I Duboko U Psihu Najve Ih Umjetnika, Koje Osje Amo Kao Svoje Ivotne Suputnike I Supatnike U ovoj knjizi Dora Maar uglavom govori o Picassu, identitetu, spolnosti i feminizmu, ali kroz njeno stajali te Roman je bogat emocijama, usporedbama i slikama Dora u svojem dnevniku opisuje Picassa, njegove ljubavnice, svoje ljubavnike, francusku umjetni ku scenu, opisuje svoj susret s Fridom Kahlom, opisuje svoj obiteljski ivot, opisuje svoje djetinjstvo naravno, kao svaki dnevnik , opisuje Argentinu i Francusku, opisuje to se oko nje doga alo.Dora je rastrgana izme u raznovrsnih identiteta u ona pi e da ne zna je li Argentinka, Francuskinja, Hrvatica, francesca, katolkinja, idovka, slikarica ili fotografkinja, ena s mu kim osobinama, je li ljubavnica ili lu akinja.Dora dok pi e o spolnosti, istodobno progovara i o feminizmu. Selfish and biased perspective on Pablo Picasso through the eyes of a woman who made all the wrong choices in her life. Fascinantno je kako je nemogu e uo iti gdje stvarne Dorine bilje ke prestaju, a gdje po inje spisateljicina rekonstrukcija Knjiga koja se ita u jednom dahu, iako Dora pri a o krahu svog ivota i svemu to ga je uzrokovalo. Knjiga kojoj u se sigurno vratiti Interesantan uvid u ivot Dore Maar, u njezina razmi ljanja i osje aje Sna no je opisana njezina temeljna promjena iz samostalne i moderne ene u pokornu sjenu nakon upoznavanja s Picassom te ivot nakon njega Citat koji je na mene najvi e ostavio dojam je Izme u mene i njega, s moje strane, nije stajalo ni ta Izme u njega i svijeta, njega i svake pojedina ne osobe pa i mene, stajalo je platno Dok smo se kupali i vodili ljubav, dok smo jeli i spavali, etali uz ili razgovarali, ja sam bila Dora, ali on nije bio Pablo, nego Picasso U tome je bila bitna razlika izme u nas koja mi je promijenila ivot Sve i da je Picasso elio biti Pablo, on to nije mogao. Another book to pay tribute to a woman and artist, whose creative work has been forgotten, because the world remembers her first and foremost as Picasso s muse and lover Drakulic, in her extraordinary and very sober way, has written a great and very sensitive fictionalized autobiography based on Dora Maar s notes in Croatian, the language of her father The story of a passionate photographer, who, at the end of her life, turns to religion in order to escape the depressions that accompanied her throughout her life in France, Argentina, and France again A great book, and very worthwhile reading. Citajuci morala sam se podsjecati da je ovo roman, ne biografija Spisateljica tako lagano opisuje osjecaje i sjecanja glavne protagonistkinje, da bi covjek rekao kako joj je u najmanju ruku rodjena sestra Najbolja prijateljica Ili cak i ona sama Ljubav izmedju Dorice i Minotaura Svakako vrijedno citanja Mo da tek u trenu kad pred sobom vidim toliku mogu nost izbora mogu sebi priznati istinu da moja maska nije svjesni odabir nego rezultat moje nesigurnosti Ne mo e se obraniti od poni enja koje ti name e bezgrani na ljubav prema nekome, ono je beskrajno Toliko da vi e nije ni poni enje, nego samouni tenje esto se suzdr avam od pisanja komentara, a pogotovo mi je te ko odva iti se na to ako me knjige ili autori odu eve Tada mislim da nijedan odabir rije i ne bi bio pravedan, ni dovoljno precizan da prikladno sa me dojmove, zagrebe ispod povr ine, od ko e prema du i , kroz vakuum do nutrine.A s nutrinom Slavenka zna i to bi i kako bi Tanko utnost bez patetike mo da je ba ono to me osupnulo u izrazu ove autorice Ona rije ima zna do emocija i o emocijama Dora i Minotaur zasad mi je njezina omiljena knjiga Likove gradi kao da ih poznaje, oni nipo to nisu rtve spleta okolnosti, ve su njihovi ivoti rezultat njih samih Razra ena psiho pato logija mu ko enskih odnosa mo da naizgled navodi na pitanje na to jedan mu karac mo e svesti pametnu, sposobnu enu ali zapanjuju e su upravo granice do kojih je ona spremna dovesti samu sebe Samouni tenje U svakom smislu Poslovi no, iza svakog uspje nog mu karca stoji uspje nija ena , ali da apsurd bude ve i i iza vlastite propasti Ovdje Dora Maar, pa onda Frida Kahlo, Mileva Einsteinlista ide dalje ja ne U svakom slu aju, veselim se naslovima koji me jo ekaju.