[ Download Book ] ♍ Venuše Samešová - Vyprávění o životě krásné míšenky v normalizační Praze i o tom, co se dělo v domě Jiřího Muchy na Hradčanech ... ⚖ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Na za tek bych podotkl, e sle ny pan si k t m t em hv zd m p ipo tou jednu kter pamatuj ruskou okupaci i dv J jako smradlav chlap d v m t i a p l ale to tady nejde, tak e d v m k.Knihu jsem p elouskal b hem jednoho v kendu, tak e se j nemus te b t Vypr v n p kn odcejp a osudy t pan jsou opravdu velice ale velice pestr Psan je to p irozen , jak by to vypr v la n komu z kamar d nebo bl zk ch neodbo uje moc jinam ani se zbyte n nezdr uje slo it m vysv tlov n m Sem tam se zam l nad r zn mi probl my i ivotn mi ot zkami, p r str nek je v nov no i ivot jejich rodi a prarodi A e oba dva jsou, ka d trochu jinak, hodn daleko od toho, jak se chovaj a mysl b n e t rodi e.Jak jako d t , tak tak jako dosp l se Venu e dost v i mimo socialistick eskoslovensko a jak tady u n s, tak i v zahrani se setk v s r zn mi ij c mi i ji mrtv mi celebritami Ale nebojte se nejde o dn bulv rn ten Autorka se u v ech postav pokou odhalit, motivy jejich chov n a v bec je hodn empatick ale v rozumn m e, ani by moc upadala do n jak ch coehovin V kostce jde o zaj mav a bohat ivotopis oby ejn a p esto neoby ejn eny. Jednu hv zdi ku d v m za n dhern fotky, Venu e je v n p ekr sn Dal hv zdi ku si m e p idat ten, kdo zn n kter ho z protagonist , pokud se toto d lo n komu, koho jste znali, pobav te se up mn Jinak je to opravdu hodn prostoduch Je lep n pad se na Venu i d vat, ne st, co p e. M m slabost pro biografie s fotkami A na fotky Venu e Same ov jsem se nemohla vynad vat Pan Same ov za ala svou vypr v n skute n od za tku, od p vodu sv ch rodi , p es jejich ivotn osudy a po jejich sezn men a ivot p ed narozen m jejich t et dcery Venu e A je to tak dob e, proto e ten m t to knihy z sk te n stin hned n kolika nev edn ch ivot Vypr v n je to st zliv , detaily jsou s citem vybr ny tak, e pozoruhodn p vod a ivot p Same ov se vejde na pouh ch 300 stran P kn ob lka nejsp n kter ten e nal kala a nal k upout vkou na popis dov d n v byt J Muchy, ale kniha nen zdaleka jen o tomto Vlastn t to sti sv ho ivota se V.S v nuje opakovan , ale nep sob to v dn m p pad bulv rn a n kte mo n budou zklaman Autor ina otev enost p sob v na ich kon in ch jako zjeven a nemysl m si, e mnoho esk ch en by bylo takov mto zp sobem ochotno nechat nahl dnout ten e do sv ho soukrom O to v ce je tato kniha doporu en hodn. [ Download Book ] ♻ Venuše Samešová - Vyprávění o životě krásné míšenky v normalizační Praze i o tom, co se dělo v domě Jiřího Muchy na Hradčanech ... ♵ Vypr V N O Ivot Kr Sn M Enky V Normaliza N Praze I O Tom, Co Se D Lo V Dom Ji Ho Muchy Na Hrad AnechVenu E Same Ov Je Enou Nev Edn Ho Osudu U Proto, E Je V Tvarnic U Proto, E Ztv Rnila Roli Slavn Princezny U Proto, E Ila V Normaliza N Praze Jako M Enka A Byla Kr Sn N Co Takov Ho Se Rovnalo Pozv N Do Um Leck Spole Nosti, A Tak Se Venu E Stala Sou St Legend Rn Boh Msk Komunity V Dom Ji Ho Muchy Na Hrad Anech I O Tom P In Ve Sv Knize Obs Hl Sv Dectv A D L Zaj Mav Je I Proto, E Jej Otec Byl Krotitelem Lv A Matka Holan Ankou Narozenou V N Mecku Jej Otec, Venu In D De Ek, Poch Zel Z Africk Ho Toga Babi Ka Ho Necht La, Ale M L Spoustu Zlata A To Nejsp Rozhodlo , Vypravuje Ve Sv Knize O Skand Lu, Kter Ot Sl Ve Dvac T Ch Letech M Ckou Spole Nost N Meck Ho Ulmu Venu Ini Rodi E Pak Za Ili Bombardov N Dr An, Kde St Li Na Sklonku V Lky Se Sv M Cirkusem Pr V To Je Nejsp Definitivn Sbl Ilo A Dalo Dohromady M Je T Byla Tahle Ena Se Zvl Tn M Jm Nem V Jime N Nejsp T M, E Se Drze Postavila Svaz K M I P Nubohu Pa Ovala Ha I Z Maroka Emigrovala Do Z Padn Ho Berl Na, Pracovala Tu V Nev Stinci A Jen M Lokdo Dok Zal Popsat Vztahy Mezi D Vkami Tak Jako Ona V T To KnizeZejm Na Je V Ak Pozoruhodn Proto, E Tohle V Echno, Cel Sv J Ivot, Reflektuje S Otev Enost , Vyprav Skou Inteligenc A D Stojnosti Eny, S N Se Mnoz Asto V Znamn A Zn M Mu I Pokou Eli Od Jej Ch D V Ch Let Manipulovat A Nakl Dat Ona Si P Itom Udr Ela Sv J Idealistick , A Kdo V , Pro Cyniky Mo N I Naivn Pohled Na Sv T