^BOOK ↳ A History of the World in 10½ Chapters ↟ PDF eBook or Kindle ePUB free

Julian Barnes dan okudu um ilk kitap 10 1 2 B l mde D nya Tarihi , okuduktan sonra yazar n mizah zekas na hayran kald m Ger i mizah i in zeka artt r denir ama J Barnes inki farkl bir zeka, eytani adeta Alay ediyor, akaya vuruyor, hicvediyor, ironiden kara mizaha her e idini kullan yor mizah n Julian Barnes in 10 1 2 B l mde D nya Tarihi adl roman , bildi imiz o klasik d nya tarihi kitaplar ndan ok farkl Asl nda roman m bundan da pek emin de ilim Birbiriyle ili ki kurulabilecek ama birbirinden ba ms z yk ler derlemesi bence On bu uk b l m olmas 10 ayr b l m yk ile numara vermedi i yar m b l m kabul etti i numaras z parantez b l m nden olu uyor, bir de k sa bir sanat tarihi denemesi de yer al yor be inci yk sonunda, isimsiz olarak T m b l mlerde ortak nokta tahtakurusunun bir ekilde anlat mda yer almas Bir de Nuh un Gemisi nden neredeyse t m yk lerde bahsedilmesi Kitab zetlemek zor ama deneyece im lk yk Ka ak Yolcu da Nuh un gemisine ka ak binen bir tahtakurusunun a z ndan Tufan anlat l yor G lgam Destan nda oradan da ba ta Tevrat olmak zere kutsal kitaplara ge mi olan Tufan Efsanesi , tahtakurusunun bak a s yla yaz lm , Nuh ve ailesinin ipli ini pazara kararak ok keyifli bir yk 2 b l m Ziyaret iler de Akdeniz de seyreden bir yolcu gemisini ele ge iren Arap ter ristlerin sadece Amerkal veya ngiliz olduklar i in ld r lecek olan masum insanlara y nelik eylemlerine yle bir yorumla yakla r ki, bu lkelerin Ortado u politikalar n sorgulamak ka n lmaz oluyor 3 b l m veya yk n n ba l Din Sava lar Bu m thi keyifli yk de XVI y zy lda bir Frans z k y nde halk n tahtakurular n kiliseye ve piskopoza ve ekinlere zarar verdikleri gerek esiyle mahkemeye vermeleri anlat l yor ikayet i olan halk n avukat din ve kutsal kitaplar zerinden ikayetini temellendirirken, daval ha aratlar n avukat , hukuk ve yasalar zerinden savunmay kurguluyor ddia makam yani savc da tamamen kutsal ki iler ve dini olaylar zerinden iddianamesini haz rlay p mahkumiyet istiyor Mahkeme sanki bir teoloji hukuk sava na d n yor Barnes burada dinlerle oldu u kadar, zavall ve zay f ki ileri ezmeye kararl hukuk sistemini de ele tirel olarak kapsama alan na al yor 4 yk Kurtulan ernobil felaketine g nderme yaparak n kleer tehlike kar s nda kendisini aresiz hisseden ve ki isel sorunlar da olan gen bir kad n n ger ek dost olarak g rd iki kedisini yan na al p bir tekneyle tek ba na denize a lmas n n, duydu u yaln zl k ve g vensizlik hissinin, toplumun duyars zl n n anlat ld bir b l m 5.b l m Deniz Kazas , ger ek bir olay n Barnes uslubunca anlat ld bir yk Tabii tahtakurusu ve Nuh un gemisinin bir ekilde yk de yer ald n hat rlatal m 1816 y l nda Kanarya Adalar a klar ndaki Kayal klara arpan Frans z f rkateyni Medusa n n yolcular n n k k bir b l m n n kurtulma hikayesi anlat l yor B l m sonunda bu olay resmeden Th odore G ricault un muhte em Medusa n n Sal isimli tablosunun m kemmel bir analizi yer al yor 6 yk n n ad Da 1840 y l nda, inan s z babas n n ruhuna Tanr dan af dilemek i in A r Da na yani Nuh un gemisinin sanal yuvas na giden, Viktorya d neminde ya am dindar bir ngiliz kad n n ilgin hikayesi anlat l yor Ruhsal tahliller nefes kesici 7 b l m Sade yk ba l kl Tarihten k sa hikaye, resmi tarihin yazmad , tarih ilerin sevmedi i, insana ve hayatta kalmaya dair k k yk Anlat lmaz, okunur ancak 8 yk Nehir Yukar ve yar m denilen Parantez denemesi ki Cizvit papaz n n iki y zy l nce Venezuella cang llar nda ya ad klar n konu alan bir film ekiminde yer alan erkek sanat n n sevgilisine yazd mektuplar bu b l m olu turuyor Heyecanl , ironik, sanat ruhunun karma kl ve daha bir ok e bu b l mde sar yor okuyan Barnes in a ka dair ki isel d ncelerini yans tan Parantez b l m bir deneme 9 yk Ararat Projesi , kurmaca da olsa ger ek olaylardan esinlenmi Aya ayak basan ve orada bir futbol topuyla ut bile eken Amerikal astronotun Nuh un Gemisi nin pe ine d mesinin hikayesi Bu yk Da yk s ile ba lant kurarak sonlan yor Hiciv sanat nas ld r sorusunun cevab bu yk de 10 ve sonuncu yk D , ad ndan da anla ld gibi d nde cenneti g rmek ve uyanmak nas l bir duygu Tabii cennet de cehennem de Barnes in keskin mizahi zekas ndan nasibini al yor Asl nda bu kitab zetlemek zor, d nya insanl k tarihinde muhalif k sa bir gezinti yapan J Barnes in amac tarih kitab yazmak de il Tarihin ana unsurlar n n kahramanlardan, kahramanl klardan, galip gelenlerden, galibiyetlerden ibaret olmad n , tam tersine tarihin ezilenlerden,ma durlardan, haks zl a u ram lardan k saca tarih kitaplar n n hi bir zaman s z etmedi i ki iler ve olaylardan olu tu unu anlatmak istiyor Edebiyat n evrensel temalar ndan a k, h rs, ya am m cadelesi, din ve inan lar ele al p tarihin farkl d nemlerinden kimi ger ek kimi kurgu, farkl yk lerle insan ve insanl sorguluyor Bunu yaparken de kutsal kitaplar ba ta olmak zere kafay buluyor, dalgas n ge iyor, bazen argo bazen romantik, bazen h r n bazen iirsel edebiyat n i inde dansediyor Tabii mizahi slubu ve muhte em ironi yetene ini t m b l mlere aktararak.Diyor ki Barnes Tarih olan biten de ildir, tarih tarih ilerin bize anlatt klar d r Tarih bir eyler bulmam z a s ndan yararl d r Biz onlar rtbas etmeye al r z, ama tarih pe imizi b rakmaz Julian Barnes ve 10 1 2 B l mde D nya Tarihi mutlak okunmas gereken kitaplardan birisidir kan mca. Her tan t m yazarla ne kadar az okudu umu bir kez daha anl yorum in k t s bu kazanamayaca m bir sava , bunu kabullendim ama z lm yor de ilim Julian Barnes n ad n duyal 20 y l olmu tur, okumak ise bug ne k smet oldu Art k ya ben bunu nas l skalad m da demiyorum, onu okusayd m ba ka bir ey eksik kalacakt yi okur san r m pi manl m r boyu s recek okurdur Neyse, ge elim bu fasl.D nya Tarihi hakk nda ne s ylenir, muhte emli i d nda ona al al m biraz Kitap kul b n n bu ayki okuma program ndayd , neren arkada a olan g venim nedeniyle iyi bir ey okuyaca m hissediyordum ama ilk beklentimin de st ne kan bir eserle kar la t m.Zizek, bir d nemin ruhunu anlamak i in o d nemin edebiyat n n i levselli inden bahseder, biz de buradan ba l yal m D nya Tarihi, 80 ler ngiltere sinde yaz lan bir kitap 1989 da yay mlan yor 80 ler zellikle anglo sakson d nya ve onlar n yak n d nem s m rgelerinde maduniyet al malar n n tavan yapt bir d nem D nemin i aret fi e i Hindistan da eski marxist ayd nlar n yay nlad klar bir dergi ile at l yor Sesi kmayan, g r nmeyen, en alttakilerin resmi beyaz, Avrupal ve kudretli tarih anlat s n n kar tarihini anlatan bu al malar, k lt rel, edebi, antropolojik bir hat i inde geli iyor Efendinin s ylemi kar s nda madunun hikayesi bat akademisinde de sesini buluyor ancak bunu tarih yapan ezilenler, tarihin motoru s n f sava lar vb tarihsel materyalist perspektifle okumamak laz m Evet, a a dan bir tarih ama mutlu sonla s n fs z, s m r s z bir d nya ile sonlanm yor, sadece problemi imliyor.D nya Tarihi roman , yaz ld d nemin akademik, teorik tart malar n b nyesinde ta yan bir roman Yanl anla lmas n, ok sert hakikatleri dile getirse de dili oyuncul, muzip ve ok e lenceli Merak etmeyin, kuramsal bir metin okumayacaks n z Resmi tarihin ciddiyeti, kudreti ve g l adamlar na yer yok bu kitapta Alabildi ine kendine, mitlere ve kutsal s ylencelere g len bir kitapla kar kar yay z A a dan tarih derken de ciddiyim hem de en a a dan, tahtakurular n seviyesinden ba layaca z Zira, Din Sava lar b l m nde avukat n dedi i gibi sesi kmayanlara ses olmak i in yola km bir metin var elimizde.Roman dedik ancak elimizde tek ba na okundu unda da bir g zellik ihtiva eden 10 yk , sanat ele tirisi, mektup ve a k zerine az bu uk bir deneme var Bu toplam n kendisi eser boyunca tekrarlanan kimi leitmotif ve karakterlerle birbirine temas ederken kitab b t nl kl bir roman k lan ey felsefi, d nsel d nyas ndaki tutarl l k oluyor.Kitab t r m ze dair antropolojik bir kaz al mas olarak okumak m mk n, s ylence ve mitler, kutsal kitaplar ve efsaneler bu al man n yasland bir zemin i levi g r yor Bu kaz neticesinde n m ze serilen tabloda unu g r yoruz do ayla ba n koparm , t rc , antroposantrik, alt st, dost d man ya da yazar n dedi i gibi temiz olanlar ve olmayanlar ikilikleri d n d nyas n ekillendirmi , ilerlemeci, kazanma k lt r n n zehirledi i bir tarihin yanl ba lant lar pe inde felakete ko an fertleriyiz hepimiz Barnes tam da bu d nsel pozisyondan yola Ka ak Yolcu ile k yor lk hikaye, Nuh un Gemi sindeyiz Ama konu an ne tanr ne de onun el isi, yolculu u bir tahtakurusunun sesinden dinliyoruz Tanr , ge mi g nahlarla hesab n kapatm , lanetini g ndermi ve sevgili kuluna vira bismillah dedirtmi Ancak gemi di er t rler i in bir hapishaneye d n yor ki cenneten kovulmam z gibi lanet ne onlardan kaynakl ne de bela onlara geliyor nsan bir su i liyor, ceremesi tahtakurular na kal yor levselci insan akl gemiyi temiz olan ve olmayan yani yiyece i ve yiyemeyece i hayvanlar zerinden bir stat yle ekillendiriyor Biz bu ikili i, de erler s ralamas n kitap boyunca g rece iz kimi hikayelerde Yola felaketle k yoruz ancak ren geyiklerinin de bir bildi i var, bo a terlemiyorlar odalar nda, sanki bunun en beteri oldu unu mu d n yorsunuz demek ister gibiler Nuh, t r m z yani ailesini kurtar p di er t rleri heba ederek hedefe ula r, insan kazan r Felaket ve lanetiyle birlikte zira d nyay alg lama bi imimiz burada boy verdi Melez t rler yok edildi ari rk m dediniz , bize benzemeyenler ve i imize yaramayanlar bertaraf edildi ya bizden yanas n z ya da d mandan diyen Bush ve rekas ve t m hikayenin merkezine insan n mutlulu u oturdu, ren geyiklerinin can cehenneme.Tek tek t m hikayelerden bahsedecek enerjim yok ama biz bu temiz olmayanlar ikinci b l mde, tahtakurular n nc hikayede tekrar g rece iz kinci hikayede gemi yine bir felakete s r klenecek ki isel bir d nya tarihi yazma heveslisi bir rehber e li inde ve nc hikayede davetsiz misafir tahtakurular n aforoz edece iz Bu b l mleri, zg r irade ve tekerr r kavram zerinden d nmekte anlam a s ndan i imize yarayabilir Kitapta Marx n Lou s Bonaparte n 18 Brumieri nin ns z nde yazd tarihte her ey iki kere cereyan eder lkinde trajedi olan ikincide fars olur s z bir yerde ge er, deniz gemi felaket l s ile her kar la maya buradan bakabiliriz zg r irade mi demi tik Din Sava lar adl nc b l mde, insanlar tahtakurusuna dava a ar, kilisede ya ayan bu canl lar yerimiz i gal etmi ve piskoposa zarar vermi tir ama avukat der ki, biz onlar n ya am alan n i gal etmi olamaz m y z Ben kitab n temel meselesinin d rd nc yani Hayatta Kalan b l m nde if a edildi ine inan yorum Kitap i inde edebi olarak da en g l b l mlerden biri buras B l mY l bin d rt y z doksan ikiKristof Kolomb mavi okyanusu ge tiPeki sonra An msam yordu le a l yor Tarih, bir zafer anlat s olunca gerisinin de bir nemi kalm yor Ancak Barnes ileride s z al p beni ilgilendiren 1493 de ne oldu u diye soruyor ve eksen kayd r yor O, b y k ke iflerin i indeki k k insanla ilgili.Ren geyiklerini hat rlars n z, tedirgin b rakm t k, gelece e dair k t nsezilerle birlikte Merak etmeyin, u uyorlar art k fakat her ey daha k t ye gidiyor Yeni bir felaket kap y al yor, ernobil ve ilk onlar zehirlenip yerin dibine mavi i aretlerle g m l yorlar.Felaket kap m z al yor ve anlat c sal yla ka maya al yor, felaketten, evden, erkekten Gene bir tekerr r i indeyiz ama her tekrar di erini arat yor G z m z ak l hastanesinde a yor, hasta bir medeniyetin y k n stleniyoruz Benim hi bir eyden anlamad m s yl yorlar Benim do ru ba lant lar kuramad m s yl yorlar Onlar dinleyin, dinleyin de kurduklar ba lant lar g r n u oldu, diyorlar ve onun sonucunda da bu oldu Burada bir meydan sava , urada genel bir sava oldu, bir kral taht ndan indirildi, nl adamlar hep nl adamlardan usand m olaylara meydan verdi Belki de g ne te ok kald m, ama onlar n ba lant lar n anl yor de ilim Ben onlar n sonuna yakla t n anlar g r nmedikleri d nya tarihine bak yorum ve g rd kleri eyi g rm yorum Benim b t n g rd m eski ba lant lar, art k hi dikkate almad m z ba lant lar, nk bunlar Ren geyiklerini zehirlemeyi, s rtlar na mavi izgiler ekmeyi ve onlar vizonlara yedirmeyi ok daha kolayla t r yor Bunu kim m mk n k ld Bunun sorumlulu unu hangi nl adam y klenecek Ya siz bana bakmay n, ok ironik, kahkalarla okuyaca n z bir kitap bu, en az ndan kahkaha koparaca n z, abs rd ok ey var, ben kahkahaya yitip gitmesin dedi im eylere vurgu yap yor, ba lant lar takip ediyorum sadece.Ba l ba na g l olan b l mlerden biri de Medusa n n Sal b l m Burada da sanat n ger ekli e m dahalesini, ger ekli i katlan r k l n , medeniyet g t ren insan n yamyaml e li inde g rmek m mk n Ba ka bir sal da film ekimlerinde bat racak, tekerr r n lanetine bir de cang lda dalaca z Ay a kacak ama Nuh dan orada da kurtulamayaca z, teknolojik olarak en ilerledi imiz anda mite teslim olaca z Titanikten iki kez kurtulaca z, Nuh u ararken Nuh san laca z ve fazlas Ba lant bir kez yanl kurulacak ve biz her seferinde daha k t bir ana uyanaca z.Anlat d te bitecek ve ihtiya lar s n rs z kar lanan insan n mutsuzlu uyla kar la aca z Bu kitab bize belki o d teki adam hediye edecek belki hikayenin kendisi d erek bitecek Belki kitap bitecek ve hepimiz Spinozac olacak, olan n hakk n teslim edece iz.Ve araya bir par a ataca z, bu uklu ama bir par a yine A k hakk nda konu aca z, o da mutlu etmeyecek, yazd m z mektuplar n al c s olmayacak, say klad m zla kalaca z Ama belki de bu muzaffer adamlar n katlanamad m z tarihine a kla bir parantez a acak ve kapayaca z.Nuh un Gemisinde gizli gizli sevi en t m davetsiz misafirlere selam ve dua ile. 3.5 Despite a lukewarm entry into this collection, I ended up marvelling, once again, at Barnes s ingenuity, insight and sense of humour And at his prose, which in this collection takes on many different guises from encyclopedic to shifty, from dull mostly in the beginning to dramatic increasingly When I say collection, I mean collection of mostly short stories, some which are bordering on essays and most emphatically not a novel, although the book claims to be one It is even less a novel than Flaubert s Parrot All the chapters are connected, however The unifying theme is Noah s Ark, which seems surprising coming from the self acclaimed atheist, Julian Barnes But of course it s the story, or potential stories, behind the myth of the ark which propel s this work, some of which are based on historical facts or a genuine work of art G ricault s The Raft of the Medusa and some which are pure fiction One or two are downright outlandish and quite delightfulThe Raft of the Medusa, 1819 Julian Barnes is always intelligent and good company, and this book is no exception He narrates, and he philosophizes, he digresses and he merges He manages to spread himself over a wide array of topics from Noah s Ark to the hijacking of a cruise ship, musings on the Medusa, Jonah in the belly of the whale, a film maker s crazy adventure in Venezuela, a hike up a mountain, and an American astronaut s epiphany after landing on the Moon And a bit , including a lengthy advice column cum essay on why we must believe in love, by a first person narrator who, we are told, may or may not be Julian Barnes It is assumed we will wonder about it.As per usual he connects the threads of the various narratives through the use of a repeated leitmotif, in this book by interpreting and imagining Hegel s Marx s thought History repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farceAnother leitmotif is woodworms It works most of the time. I read most of this A few chapters I stopped reading half way through because I wasn t enjoying them as much I decided to DNF as this is a book I had to study last year and no longer need to finish it and honestly I don t have any desire to revisit the chapters I stopped partway through. Barnes. Julian Barnes taraf ndan anlat lan gayri resmi D nya tarihi diyebilirim romana rahatl kla Nuh un gemisini kemiren tahta kurular n n gizemiyle ba lar roman Ve her b l mde anlat c s de i erek bir s r farkl mekana ve olaya u rayarak devam eder Fakat ba lang taki Nuh temas ve tahta kurdu di er b l mlerde de yer yer kar m za kar Bir de bahsedilen bir yar m b l m vard r ve beklenilenin aksine kitab n sonunda kmaz kar m za Kitaptan da epey ba ms z, anlat c Barnes olan a k hakk nda bir denemedir Roman dendi i gibi kolayl kla birbirinden ba ms z da okunabilecek yk se kisi de denebilir bence kitaba Bunun hi bir tat eksiltmeyece ini garantileyebilirim Okunmas gayet zevkli, insan yormayan, Barnes n zekas n ortaya koymaktan ekinmedi i g zel bir roman On Bu uk B l mde D nya Tarihi.Bitene dek 4 y ld z verece imi d nd r p, bittikten birka g n sonra st ne de dostlarla konu unca 5 y ld z vermeye karar verdi im Barnes roman..4 b l mle beni sakince yerden yere vurmay ba arabilmi tir O b l mden bir al nt yla sizleri ba ba a b rakmadan evvel okuman z da tavsiye edeyim Hem, daima ren geyi inin u abildi ine inand n z yere gitmelisiniz, ger ek ilik budur. Kitap, Ya yle olsayd nas l olurdu sorusunun, Barnes diliyle anlat lm hali.Ba larken herkes gibi, neden bu uk ve bunu nereden art racak d ncesi ve merak yla ba lad m Cevab m da ok g zel ald m asl nda ama as l kafam kar t ran ilk b l mde ok ciddi bir kurgu olaca ve ba tan sonra yaslanaca sa lam bir merkezden hareket etmesiydi ama di er b l mlerin bamba ka yk lere ve anlat lara evrilece ini, kitab n isminin basitli ine bile baksam anlayabilirmi im Sadece bu konuda biraz hayal k r kl ya ad m nk bunu farketsem ald m zevkin katlanaca hissine kap ld m.Kitap ger ekten 10,5 b l mden olu uyor Her b l m bir st kurgu ve k k iplerle birbirine ba l seyir ediyor nsan ontolojisi ve d nya tarihinde bilinene y nelik anlat mlar kuru kavramsal olmaktan kart l p estetik ve edebi dille harika bir hale getirilmi nsan n do aya bak a s n n de il de, do adan kendimize bakt m z yerler de ok etkiliydi Her b l mde b y k sorular getiren, okuyan da bu sorulara katan ve kendi felsefesini ortaya koydu unu d nd m yerler mevcut.Kitab n ironik ve sa lam temelli slubunu fazlas yla Umberto Eco anlat mlar na benzettim.Yine kitab n bir ok dili var ve adapte olmak zor Fakat onu a t ktan sonra ok lezzetli bir hale geliyor.Kitab n tam merkezinde Parantez olarak a t b l m, n nde ve arkas nda anlat lan anlat lacak her eyin merkezinde duruyor ve buna da K temas ndan hareket etmi olmas ok kapsay c ve manevi t nl yor.Milyon y ll k D nya, nsan ve Do a tarihine ironik ve paralel bir tarih anlat s olsayd san r m o da bu olurdu deyip burada sonland rmak istiyorum.Sayg lar. The history of the world Just voices echoing in the dark images that burn for a few centuries than fade stories, old stories that sometimes seem to overlap strange links, impertinent connections We lie here in our hospital bed of the present what nice clean sheets we get nowadays with the bubble of daily news drip fed into our arm We think we know who we are, though we don t quite know why we re here, or how long we shall be forced to stay And while we fret and writhe in bandaged uncertainty are we a voluntary patient we fabulate We make up a story to cover the facts we don t know or can t accept we keep a few true facts and spin a new story around them Our panic and our pain are only eased by soothing fabulations we call it history Julian Barnes provides an unconventional, subjective treatise on history, not as a science but as a collection of mostly unreliable fables As an intellectual exercise I found his account often brilliant in its impertinent connections and irreverent look at historical and biblical figures As a collection of loosely linked short stories I must confess it often failed to keep me interested and invested in the characters I usually read one chapter and put the book aside for a few days in order to explore other literary projects I had going on This is part of the reason I hesitated than a month about how to be honest about my experience without potentially turning future readers off from what could arguably be described as a masterpiece Everything is connected, even the parts we don t like, especially the parts we don t like Using a technique that has some similarities with David Mitchell or Italo Calvino, the ten chapters may appear at first glance random and irrelevant to the grand vision alluded to in the title, but the common maritime themes and repetead motifs accumulate in time and somehow gear together like one of those antique clockwork mechanisms Briefly the journey offered will transport the reader from the patriarch Noah dealing with stowaways on his Ark to the sinking of the Titanic, from the deck of a research ship in the Antarctic to the wastelands of Chernobyl, from a nameless crater on the moon to the wooden throne of a medieval Bishop in France, from a tourist cruiser in the Egeean to the cetacean that swallowed Jonah, from the snowy peaks of Mount Ararat to the destitude survivors of the Medusa raft A game of six degrees of separation will try to link a lost ian tribe with the fate of William Huskisson look him upDeath froze him as an instructive cameo about the nature of progress. Need another example Here s a connection between Noah and Father ChristmasShe was a girl who believed what she was told, and the reindeer flew She must have seen them first on a Christmas card Six, eight, ten of them, harnessed side by side She always imagined that each pair was man and wife, a happy couple, like the animals that went into the Ark. As for the Rudolf s Red Nose Why, Chernobyl of course History repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farce The element of humour, of satire and bufoonery, of challenging established myths and too rigid thinking modes, is one of the constant threads woven from story to storyWhat was Jonah doing inside the whale in the first place It s a fishy story, as you might expectIt goes hand in hand with tragedy, as the quote above states, and it doesn t try to belittle the real issues touched upon, like terrorism, or rasism, or ecological disasters But it might provide the detachment and the strength needed to look at these heavy issues from beyond the easy prepackaged ideas of political or religious dogma.By far my two favorite chapters are the non fiction ones Shipwreck is an essay on the human condition, expressed through a lengthy commentary on the significance and importance of Th odore G ricault s masterpiece Le Radeau de la M duse I ve seen it a couple of times a giant darkish painting on a wall in the Louvre, but it turns out I was in need of a professional critic in order to really look at it in the proper wayWe don t just imagine the ferocious miseries on that fatal machine, we don t just become the sufferers They become us And the picture s secret lies in the pattern of its energy Look at it one time at the violent waterspout building up through those muscular backs as they reach for the speck of the rescuing vessel All that straining to what end There is no formal response to the painting s main surge, just as there is no response to most human feelings Not merely hope, but any burdensome yearning ambition, hatred, love especially love how rarely do our emotions meet the object they seem to deserve How hopelessly we signal how dark the sky how big the waves We are all lost at sea, washed between hope and despair, hailing something that may never come to rescue us To balance this bleak outlook of the soul lost in a sea of indifference and ultimate destitution, Barnes gives us the half chapter Parenthesis where he breaks out of the story and addresses the audience directly, using a couple of quotes in a way not so different from what we do around here on goodreads when we want to stress a pointWhat will survive of us is lovePhilip Larkin An Arundel TombThe mystery of what a couple is, exactly, is almost the only true remaining mystery left to us, and when we have come to the end of it there will be no need for literature or for love for that matterMavis GallantAs a commentary on all the effort that went into the rest of the stories, I found this accolade well worth the price of admission and the most memorable moment of the whole journey, turning the perspective from the global to the personal, the only real level at which we can experience the world, and the only level at which we can finally find a sheltering shore from the Deluge In one final wacky analogy, we are offered the connection between Noah s Ark and LoveTrusting virgins were told that love was the promised land, an Ark on which two might escape the Flood It may be an ark, but one on which anthropophagy is rife an ark skippered by some crazy greybeard who beats you round the head with his gopher wood stave, and might pitch you overboard at any moment So we must be careful of our hearts, and treat the sentiment with the respect and reverence it deserves, as apparently our survival, both as a species and as individuals can be reduced to our capacity for love, our willingness to build up and preserve instead of consumme and destroyI Love You For a start, we d better put these words on a high shelf in a square box behind glass which we have to break with our elbow in the bank We shouldn t leave them lying around the house like a tube of vitamin C If the words come too easily to hand, we ll use them without thought we won t be able to resist Oh, we say we won t, but we will We ll get drunk, or lonely, or likeliest of all plain damn hopeful And there are the words gone, used up, grubbied These are grand words we must make sure we deserve them As it often happens since I started writing longer reviews and taking notes during reading bookmarking on ebooks works great , I realize I begin to appreciate the effort of the author and the quality of the presentation as I dissect it and try to put my impressions in order I believe a second reading might convince me to give the maximum number of stars and my currrent lukewarm reaction may be the result of outside stress and disorderly living which stopped me from giving the book the full attention it deserves. This History turned out to be very different from what my expectations were In fact, it just marginally qualifies as a novel, but then I thought the same about Flaubert s Parrot too, so you might discount the opinion both have been booker shortlists after all It is highly entertaining and the choice of narrator in each fragment is a feat of imagination Barnes obsession with history and its telling comes out in this book too, but this time not as a doubting narrator doggedly working against stacked odds but as exuberant narrators who gain vitality from the very fact of their inconsequentiality to the story The underlying motifs and themes connecting these seemingly disparate stories and speakers is probably what prompts Pamuk to dub it as a major work of post modernism.Wonderfully constructed and wittily told, this book shows fans the full range of the author s interests. ^BOOK ⇨ A History of the World in 10½ Chapters ↡ Alternate Cover For Beginning With An Unlikely Stowaway S Account Of Life On Board Noah S Ark, A History Of The World In Chapters Presents A Surprising, Subversive, Fictional History Of Earth Told From Several Kaleidoscopic Perspectives Noah Disembarks From His Ark But He And His Voyage Are Not Forgotten They Are Revisited In On Other Centuries And Other Climes By A Victorian Spinster Mourning Her Father, By An American Astronaut On An Obsessive Personal Mission We Journey To The Titanic, To The , To The Raft Of The Medusa, And To An Ecclesiastical Court In Medieval France Where A Bizarre Case Is About To BeginThis Is No Ordinary History, But Something Stranger, A Challenge And A Delight For The Reader S Imagination Ambitious Yet Accessible, Witty And Playfully Serious, This Is The Work Of A Brilliant Novelist