~READ KINDLE ♿ Sürüklenme ♫ PDF or E-pub free

~READ KINDLE ♏ Sürüklenme ☣ Y Z M Ze L M N G Lgesi D T Nde Hayat Srarla Ya Ama Ans Tan Mak Istiyor Bize, T Rl Bi Imlerde Uyar P Tekrar Tekrar S N Yor Bunun I InS R Klenme Nin Isimsiz Anlat C S G R N Te Sivil Toplum Rg T Gibi I Leyen Bir Olu Umun Destek Isidir Bir Yolculuk D N , Nce U Akta Kar La T Tekinsiz Bir Ki Inin, Sonra Bir K Hini And Ran Karizmatik Taksicinin, Hatta G Ky Z Ve Yery Z Ndeki Tarifsiz G Lerin Tesiri Alt Nda S R Klenip Durur Rg Te Kaynak Temin Etmek I In T Rkiye Deki B Y K Irketlerin Yuttu U Beldelerde Ve Rusya Dan Ngiltere Ye, Yunanistan Dan Almanya Ya Yolculuk Eden Anlat C , Bir Taraftan Rg T N Kurulu Amac Konusunda, Lideriyle Derin Bir Hesapla Ma I Ine Girer Te Yandan Da Kimsesiz, Ayr Ks Ve Ele Gelmez Gen Lere Sahip Karak Kendi Hayat Na Anlam Vermeye, Ya Ad Derin H Sran Ve Zaman M Za Has Yersiz Yurtsuzluk Hissini, Sevgi A L N Tedavi Etmeye Al Maktad RLatife Tekin,Manves City Yle Ayn Anda Yay Mlad S R Klenme De T Rkiye Nin Bu Ac Mas Z Ve Hoyrat G Nlerine Ayna TutuyorManves City Yle Birbirine El Uzatan S R Klenme, S Regelen Toptan Y K Ma Kar Yeni M Cadele Yollar N N, Aresiz Yeti Kinlerin, Sahipsiz, Yoksul, Yaln Zla T R Lm Gen Li In Ve Onlar N Yeni Bir Hayat Kurma, S R Klenirken Tutunma Abalar N N Roman Hayat kurtarma g c , yaratma ne esi, ka ma cesareti ok fazla say da karakterin ve olay n ok az sayfada 180 civar anlat lmaya al ld bir kitap B yle olunca da i ine bir t rl giremedim kitab n Yazar bu kitapla e zamanl olarak Manves City adl kitab da kard , anlatacaklar n n bir k sm n buraya m saklad bilemiyorum ama bu kadar k sa bir kitab n bir k sm n ba ka bir kitaba b rakmak ho de il, pazarlama stratejisi var san r m bunun arkas nda.Ayr ca baz sosyo ekonomik konulara de inilmi ama bunlara kitapta yer kalmam G zel bir yerle im yerinin madencilik ve sanayi faaliyetleri sebebiyle k t le ti ini ve k yl lerin bundan dertli oldu unu anl yoruz ama o kadar sadece ki k yl yak nmas ile ge i tirilecek bir konu olmamal yd bu Yazar n g zel dil ve slubunun hakk n vermek laz m tabi. Sana yazmak i in y kseklerden bir y ld z kaymas n bekledim Ra it,nihayet bu gece erdim murad ma, inanmayacaks n ama tam vaktinde gelmi im Celil e otobana ba lanan yolun o u madene gitmi koyunlar n kuzular n yerini i makineleri alm kilometrelerce kaz p oymu lar topra..Bitki Klonlama nitesini ayr ca anlatmam gerekir sana Tats z dedi in ey nedir diye sordu Sezer GDO tabi ki, dedi Nevres S r klenme, yak n zamana tan kl k eden, hepimizin yk s asl nda Gittik e bencille en insan, do ay , sahip oldu u de er yarg lar n h zla yitiriyor Bir yoklu a do ru S r kleniyoruz Duygular m z, bedenimiz, mek nlar m z, alg lad m z her ey s r kleniyor.S r klenme, yle kolay okunan bir metin de il I i e girmi , zaman zaman iir tad na, zaman zaman masals , zaman zaman ise toplumsal ger ek i bir metine d n yor Konuyu ve metinlerin lezzetini hisseti inizde tekrar tekrar ba a d n p baz b l mleri yeniden okumak istiyorsunuz.Latife Tekin, 9 y l arada sonra s rad bir romanla farkl , ev devi niteli inde, sab rla ve dikkatle okunmas gereken bir metin arma an etmi bize imdi yazar n S r klenme ile e zamanl olarak yazd Manves City var s rada Latife Tekin in de imiyle zaman zaman bir birine dokunan bu ikinci metin daha yal n yaz lm En az ndan ba larda yle lerleyelim bakal m nereye evrilecek G n yeni do uyor bu saatlerde Ezan sesi geliyor kula ma, hen z ku lar uyanmad Zaten o u oktan g etmi s cak ellere Horoz seslerini ise oktand r duymuyoruz k y yerinde bile Art k s t bulmak bile ok zor zerinde inek otlamayan imenleri oktan dikenler b r d K f f nd di er meyveleri h zla yok ediyor Asfalt ve beton y kl ara lar ge iyor s rekli evin n nden A a lar gecenin ayaz n , g nd z n yak c s ca n engelliyemiyor art k Biz de S r kleniyoruz, hepimiz S r kleniyoruz Daralan bir pencereden umudu ar yoruz Nefes ald m z d nya h zla k l yor, k l yor S r kleniyoruz Nam k Somel 16 Aral k 2018 Pazar Zafanos namiksomel.blogspot.com Instagram namiksomel Facebook Nam k Somel K lt r Sanat Edebiyat Twitte namiksomel YouTube Edebiyat Burada Okuryazar Kitap hakk ndaki yorumlar olduk a iyiydi, ben neden di er okurlarla ayn havay teneff s edemedim bilmiyorum Kitapta eksik olan bir eyler var Belki hi bir ey yok San r m her kitap her okura g re de il lkeler ve olaylar aras nda ko turan insanlar n anlaml d ncelerinin anlaml bir eye tekab l etmedi i, neye direndiklerini ve rg tlendiklerini bile anlamad m, hatta neye z ld klerini neden aresiz hissettiklerini bile z mleyemedi im koca bir bo luk bu kitap benim i in. Sinopsis, taslak gibi yaz lm kitap Karakterler oradan oraya bir kap dan ba ka bir kap ya s r kleniyor Manves City kesinlikle daha iyi S r klenme nin y l sonu listelerinde en tepelerde bulunmas n kitab n politik tonuna ba layabildim te biraz rg tlenme ele tirisi biraz Rusya, evre duyarl l , eki meler gibi temalar ge ince tav oldu ele tirmenler san r m Ba ka bir a klama bulamad m Tekin den bu sefer edebi bir tat alamad m a k as. Kesinlikle ok iyi yaz lm bir kitap S r klenme Do an n ve insani de erlerin y k ld bir ortamda ger ek bir s r klenme yk s Ama okurken ald m keyfe g re de erlendirmem gerekirse y ld zl k bir kitap oldu asl nda benim i in Olduk a kasvet ve aresizlik i eren ortam n fazla i ine giremedim okurken. Birlikte yay nlanan iki g zel yk n n, Manves City ve S r klenme nin h z nl karakterleriyle birlikte zaman ge irmek ok g zeldi Onlar n s r klenmelerini kimi zaman z lerek, kimi zaman da g lerek, sevinerek ge irdim g nlerimi bir s reli ine Karakterlerin birbirlerine iki ayr kitaptan dokunmalar da ok etkileyici bence S r klenme nin taksicisini A k i aretlerinin Nezir ine benzettim biraz Latife Tekin e hem beni bu insanlarla tan t rd i in hem de yk leri ok g zel bir dil ile anlatt i in ok te ekk r ederim. lk ba ta kitab n ak na kendimi kapt rmakta zorland m Fakat kitab n ilk 50 sayfas ndan sonra bir anda ben de s r klenmeye ba lad m aredar n kehanetimsi s zleri itti beni zannetmi tim, oysa imdi anl yorum ki farketmeden kitab n tam olarak i ine girdi im i in b yle olmu Anlat c yla hemhal oldu um i in d nemez, elim kolum kalkmaz olmu um B y gibi bir ey ok be eniyorum Latife Tekin i, ok Bir Latife Tekin hayran olarak hayal k r kl na u rad m Bir ka g zel c mlenin de bu kadar s radan bir konu i inde fena halde harcand n d nd m Bir t rl giremedim konuya Kimin kim oldu unu, ge mi lerini, bug nlerini anlayana kadar kitap bitti Eee, sonra, n oldu imdi diye d nd m epey evre meseleleri, k reselle me, insan n yaln zla mas gibi derinlikli konular n bu kadar kalabal k bir karakter kadrosuna ra men, hatta belki de bu y zden, st nk r ele al n p gayet s radan bir hikaye i inde anlat lmas n , sad k bir Tekin okuru olarak z nt yle kar lad m.