*Download Book ↳ Zabluda Svetog Sebastijana ↛ Ebook or Kindle ePUB free

Roman je svakako vredan itanja i mislim da ne u preterati ako ka em da je u itavim segmentima fascinantan Ono to Taba evi ini s jezikom sli no je stilu Herte Miler u romanima Lisac je oduvek bio lovac i ovek je veliki fazan na ovom svetu impresivno, sna no, te ko i zabavno to je tekst sa kojim se treba rvati i klati Me utim, nakon dve tre ine romana dogodio mi se isti problem kao i sa Tiho te e Misisipi i Pa kao ili ja gubim koncentraciju od tolike borbe, a elim da ostanem na nogama i da ne pravim pauzu , ili nastaje neka tekstualna izofrenija koju ni odmoran ne bih umeo da ispratim Druga zamerka se odnosi na utisak da Taba evi ve tre i put pi e isti roman To svakako ne zna i da je u prva dva sve re eno i da je ovaj bespotreban, ali je ovaj ablon sa de akom, odrastanjem i ratom ve dovoljno eksploatisan i mislim da je vreme za ne to druga ije. Prava jezi ka poslastica Roman koji tra i fokus sve vrijeme Da se ita u dahu ne mo e Morala sam nekako i i lagano, da upijem svaki dio, da kraj na em na po etku To to radi sa rije ima stvarno nije mala stvar, na trenutak pomislim da im promi ljeno tra i mjesto, a onda u narednom asu imam utisak da su se, eto, slu ajno tu obrele Definitivno vrijedan pa nje, a svakako i NIN ove nagradeDeca koja pla u sama nose u sebi nadu te u od kita Kad masku stavi , strah se najvi e vidi Uvek nas pla i ono to se najavljuje iza naizgled bezbri nih lica Svi ljudi, pisci, umetnici, izlu uju me, jer, nekako, znam, da u njihovim glavama teku misli koje su u skladu sa svetom, a ludilo je, ba , to kada misli da tu e misli teku bolje, lep e, ta nije, normalnije, nego tvoje to teku, da teku onako kako ti misli da bi i tvoje trebalo da teku Kad ne razume svoje misli, i gre kom se boji toga Nema zvezdice.Ne to ovoliko besmisleno ne mo e da se oceni. Ljubavna afera Crnjanskog i Herte Miler Odavno nisam itao ne to tako mra no, zagu ljivo i uznemiruju e Treba se izboriti sa ovim istovremeno smolastim, hrapavim i entropi nim tekstom.On je i jedna neobi na reinkarnacija lirskog romana Taba evi je najubedljiviji kao pesnik, a ini se da je svoj prozni opus zasnovao upravo na ubijanju pesnika u sebi Njegove re enice se sr u i donose nespokoj Zato mu treba pristupiti oprezno, izboriti se da otpor ne preovlada.Ovo je va na knjiga znatno bolja od prethodnog Taba evi evog romana poetizovana ratna kalju a, sentimentalna studija o mimoila enjima i zlu O jeziku ini se da je ponekad potrebno izma tati sasvim novi jezik, da na e iskustvo daleko prema uje ono to mo e biti izre eno Pone to valja pro itati naglas, u leksici i ritmu krije se dodatan nespokoj, ali i lepota Shodno tome, posebno su upe atljivi momenti potekli iz prtljaga pi evog li nog iskustva Prvu celinu romana do ivljavam tako kao beskrajno kondenzovanu poemu o teskobi ivim blatom iz koga naviru hipnoti ki tumorni je evi, kao na koricama knjige I da posebno obratiti pa nju na je eve i sve njihove pojave, npr na Sebastijana izbodenog kao jastu e za igle Novica Tadi.Tu je tako e i pitanje ta tine, ideologije, licemerstva, zloupotrebe, ne mo i, odrastanja, ludila Sumnja i kiselina zabluda Sabor zabluda i batrganja.Taba evi je poput kasapina koji ose a ogromnu strast prema baletu eleo sam da ovaj roman bude lo iji Ali nije Drago mi je to se otvorilo jedno ogromno polje prepucavanja vezanih za li nost i delo Vladimira Taba evi a U njima se umnogome nalazi produ etak upravo onoga o emu je sam pisao I netemeljna, zlonamerna itanja su itanja to ih ne opravdava, naravno A ja u, u me uvremenu, kao svaki povr ni duh, ekati da se kona no pojavi savremeni srpski roman koji e da pretraje trenutak u kome je nastao. Vidim da je nekima autobiografsko u Taba evi evim knjigama dosadilo, ali ja, poslije ove jedne pro itane njegove knjige, imam radikalno druga iji stav autobiografsko je jedino to u ovoj knjizi vrijedi, i mislim da on u svemu to e u budu e da pi e treba da se, to je mogu e direktnije i bukvalnije, dr i svog li nog iskustva Potrebno je to, jer je Taba evi eva sudbina tipi na za mnoge, tragi na, opominju a i treba da bude artikulisana kroz medijum savremene proze, ne bi li je ljudi bolje shvatili, zapamtili i mo da ne to iz nje nau ili S druge strane, ini mi se da on jedino o striktno autobiografskom zna dobro da pi e Sve ostalo ega u ovoj knjizi ima a ima na alost i previ e toga ostaloga nekakav hri anski opskurantizam, solipsisti ko filozofiranje, pred kraj i pri a sa socijalnim motivima zapravo su sasvim bespotrebno bjekstvo od autobiografije, jalov poku aj da se knjizi da dodatna vrijednost, to mi se ini fundamentalno pogre nim i zbog ega knjizi dajem relativno nisku ocjenu.Drugi aspekt Taba evi eve knjige koji mi se ini va nim je jezik Kako to obi no biva, i ovom proznom piscu prijalo je bavljenje poezijom jasno je da Taba evi shvata i osje a i nesemanti ka svojstva jezika Naravno, i takav jezik smislenu realizaciju ima samo u onom manjem i boljem dijelu knjige kada, recimo, dolazi do briljantne kovanice devedesetmrtva , generi kog naziva za bilo koju godinu onih vremena kad su se u mnogo ijim ivotima de avale silne pizdarije U onom slabijem, a ve em dijelu teksta, i takav jezik ra alovan je skoro do nivoa besmislene salate od rije i.Osim kao sredstvo knji evnog izraza, treba pomenuti i na in na koji Taba evi tematizuje jezik kao prvu rtvu rata, izbjegli tva, transplantacije u novo okru enje Mo da to ne mogu sasvim shvatiti ljudi koji nisu imali sli no iskustvo, ali nadam se da Taba evi ne e previ e obra ati pa nju na to On treba da nastavi da gura svoju pri u ak i ako ga optu e da itav ivot pi e istu knjigu. Najve i problem u pristupu KNJI EVNOM stvarala tvu Vladimira Taba evi a je, paradoksalno, NEKNJI EVNE prirode Sti e se utisak da je o njegovom DELU nemogu e govoriti bez upu ivanja u LIK Otuda me i ne udi injenica da o NJEMU, a ne o njegovom DELU, najo trije govore oni koji ga uop te nisu itali Upravo zato me i rastu uje uverenje da bi se roman Zabluda Svetog Sebastijana dopao mnogima koji ga, zbog silnih predrasuda, nikada ne e pro itati Ja sam, recimo, pro itao sve to je napisao u prozi i bez ikakve naknadne pameti, zbog toga to je upravo za Zabludu dobio Ninovu nagradu, mogu sa sigurno u da ka em da je ovo njegovo najbolje i najzrelije delo Kada se jednom budu svodili ra uni i pisala istorija srpske knji evnosti ove polovine 21 veka, Taba evi e sigurno biti ozna en kao predvodnik svoje generacije On je odva an, temperamentan, pretenciozan, ne ide utabanim stazama, ne pla i se da eksperimenti e sa formom i jezikom, ali nisu li takvi u svom vremenu bili i oni kojima se mi sada, sa bezbedne vremenske distance, divimo dok ih itamo Pisac koji napi e re enice kao to su Rat, jo uvek, nikad ne e po eti , Deca koja pla u sama nose u sebi nadu te u od kita , Bol mo da ima usne, ali govori srcem kao benzin koji sopstveno srce isparava , Se anje je nekad svitac koji prekroji livadu , N iko jo nije razumeo jezik kojim pri aju deca koja su jezik u ila u rat i da ne nabrajam dalje, ne mo e biti lo pisac Me utim, ovde nije bitna niti presudna lepota pojedinih re enica, koliko celokupna suma jezika na kojem je Taba evi , definitivno, mukotrpno radio Ovde nema fabule u klasi nom smislu te re i, ovde ima pregr t postavljenih pitanja itav je roman u nekakvoj izmaglici, slutnji i doma taju Klju ni motivi su se anje, zabluda, je , rat, izbegli tvo, odrastanje, dvojni tvo, istina, la , rtva Zabluda Svetog Sebastijana mora se itati otvorenog srca, strpljivo i polako Jedino tako mo e se istinski spoznati sav knji evni potencijal i vrednost ovog dela. Kao to je Ema u svemu tra ila poetske odbljeske, tako i Taba evi rasta e sve svakodnevno u jedan novi izma tani prostor, a to posti e nesvakida njim metaforama, njegov poetski alat je udara ki i ini podno ljivim provla enje kroz neprohodan tekst.Toliko toga je izre eno zanijekanom suprotno u, sveprisutni je evi koji teku, koji bivaju zga eni, prisutni i na zadnjim stranicama, sada pu teni da teku u Neretvu dok most natkrivljuje utvarnost Mostara.Pitanja ideologije, poku aja da se izbjegnu zablude i kriva samoprepoznavanja, na e poimanje intimnosti koja mo e biti iskazana na nepoznat na in Dino , intelektualna impotencija koja nikada ne e privu i ljude sklone kritici, jer je na pogre an na in uvjerena u vlastitu nadmo nost, pa time ne mo e ni nai i na dobar prijem.Razumijem svakoga nesklonog Taba evi evom izrazu, no ovaj roman je zapanjuju e otka en. *Download Book ⇲ Zabluda Svetog Sebastijana ⇦ Pre Nego To Je Postao Svetac, Sveti Sebastijan Je Bio Vo A Pretorijanske Garde Koja Je Progonila Hri Ane Kao Vojnik, Kad Je Mogao, On Ih Je Spasavao Od Sigurne Smrti Ali Kad To Nije Mogao, Hrabrio Ih Je Da Stradaju Za Hri Anstvo, Skrivaju I U Svom Srcu Nadu Da E Vera Opstati I Ja Ati Upravo Kroz Rtvu Na Koju Ih Je Tajno PodstrekivaoUzimaju I Kao Podtekst Pri U O Svetom Sebastijanu, Vladimir Taba Evi U Svom Novom Romanu Problematizuje Fenomen Rtve I Zablude O Njoj Zablude O Nama Koji Inimo Dobro , Zablude O Na Im Pravedni Kim Nastojanjima, Zablude U Kojima Esto Dr Imo Druge Kako Bi Na E Spasiteljske Misije Imale Publiku Poigravaju I Se Sa Likovima Koji Se Samodo Ivljavaju Kao Pravednici I Kao Rtve, Autor Ispisuje Pri U O Ratu Devedesetih Na Prostorima Biv E Jugoslavije, Ali I Pri U O Savremenim Zabludama U Kojima Se Se Anja Neprestano Preobra Avaju Pisan Neobuzdanim I Razigranim Jezikom, Roman Zabluda Svetog Sebastijana Nave E Vas Da Se Zamislite Pre Nego To Za Sebe Ka Ete Da Ste Dobri I Da Ste Hteli Sve Najbolje Ukoliko izdr ite svu navalu se anja, emocija, re i kroz koju se te ko probija kroz prvih stotinak strana, otvori e vam se jedna neverovatna, zanimljiva i o ekivano odli na pri a Taba evi je stvarno majstor karakterizacije likova kroz stil, tempo, re enicu Moja ose anja su se kretala u rasponu od ta ja ovo itam, do ovo je neverovatno Sigurna sam da je ovo delo koje e se dugo itati i imati svoje sledbenike. Ovaj tre i roman kao da predstavlja sintezu prethodna dva Pa kao i Misisipi i to na tematskom nivou, koji se bavi recepcijom rata i jezika u ratu, iz ega se onda otvara prostor za analizu se anja posredstvom jezika, a analiza se anja pretapa se u psiholo ku analizu karaktera koji su pod neposrednim uticajem se anja Pri a je ispri a iz perspektive Karla kao de aka, kao adolescenta i kao odraslog oveka On je kao beba koja ra irenim o ima posmatra svet i i u ava se gotovo svemu i samom sebi u tom svetu u kom se nalazi Jezik i dalje cveta, ali ako je u prethodne dve knjige pogotovo u Misipiju on bio neuredna ba ta prepuna arenog i rascvetalog cve a koje treba potkresati i dovesti u sklad, u Zabludama svetog Sebastijana ta jezi ka ba ta sasvim je dovedena u red i ivi u gotovo apsolutnom miru sa prostorom u koji je sme tena I za razliku od situacije kakvu mo da zati emo u Pa kao, u ovoj knjizi forma ne gu i jezik u tolikoj meri da sputava ispoljavanje ose anja, koja su, ini mi se, pored svega glavna i najja a ta ka Tabe evi evih romana uop te Ono to me posebno veseli jeste to to Taba evi raskrikava umetni ki presti a koji je zaodenut u nekakav navodno tajanstveni veo potrkepljen navodnim stvarala kim potrebama i to sasvim jednostavno rasla e i predstavlja onu drugu, reklo bi se, stvarnu stranu takvog ivota i to na osnovama one, svima zajedni ke, egzistencijalne niti.I, da ita e se opet.