[[ READ KINDLE ]] ↝ Dublörün Dilemması ↶ PDF eBook or Kindle ePUB free

T rk edebiyat nda kar la t m nadir kitaplardan biri bu kitapt r Kitab bitirdi imde neden ana dilinde yaz lm bir kitap okunmas gerekti ini anlad m Yazara ger ekten T rk e nin s n rlar n zorlayarak, bildi imiz modern toplumu bize e lenceli bir ekilde anlatt i in te ekk r etmek istiyorum.Kitapta ge en karakterlerin isimlerinden, ge en olaylar n kurgusuna yap land rmas na kadar ger ekten m kemmel bir eser Karakter isimlerinden beni en ok e lendirenler Nuh Tufan, brahim Kurban, Dilara Dilemma, Umur Samaz ve e i Su Samaz d r.Olaylar birka karakterin bak a s ndan b l m b l m anlat lmakta Baz b l mlerde bir nceki ki inin bak a s n n d nda ayn olaylar farkl ekillerde de g rmekteyiz Bu a dan bana George RR Martin in yaz m tarz n an msatt Anlat c lar m z s ras ile Nuh Tufan, brahim Kurban, Habip Hobo ve Ferruh Ferman.Kitaba ilk ba lad mda ne t r bir ey ile kar laca m hi bir ekilde tahmin edememi tim Hatta garip alt b l m ba l klar sebebi ile birbirinden ba ms z hikayeciklerden olu an bir kitap oldu unu d nmeye ba lam t m, ama ilk k sm atlad ktan sonra elinizden b rakmak istemeyecek ve b y k bir h z ile bitireceksiniz.In EnglishIt s one of the best Turkish literature books that I read Both the names of the characters and story is really very good.The story is told from Nuh Tufan, brahim Kurban, Habip Hobo ve Ferruh Ferman s point of view This style reminds me George RR Martin s writing style of A Song of Ice and Fire. [[ READ KINDLE ]] ⇛ Dublörün Dilemması ⇺ Murat Mente , Okumac , Tart Mac , Kavgac , Yani K K Rt C Bir Yazar Arkada M Onunla Eki Irken I Ek A Ars N Z Yazarl K Maceras N Ben De Merakla Izliyorum Pe Inen S Yleyeyim, Fiktif, T Mden Hayal R N Metinler Sevmem, Fakat Murat Mente In Birbiri Pe I S Ra Kurdu U C Mlelerin G C , Benim Kendimce Ikayetimi Kuruntuya D N T Rd Ben, Murat N Ya Ndayken Kelimelerle Kasap Gibi Bo U Uyordum Murat Aksine, Kelimeleri K Rba Lay P C Mleler I Inde D Zene Sokuyor Ve Bunu Pek Mahirce Ba Ar Yor Bu Y Zden Dubl R N Dilemmas Ok Canl , Renkli, Inceden Felsefi L Klarla Bezeli Bir Kitap Ve H Zla Yakla An Bir Yazar I Aretliyor B Yledir, Edebiyat Kavgayla Ba Lar Huzurla Sona Erer Derler Ger I Ben G Rmedim, Hay Rl S Murat I In Olsun Nihat Gen Ok Acayip Ok Tuhaf M Thi B Yle Bir Kitab N Yaz Ld Na Inanam Yorum Okuyun, Siz De Inanamayacaks N Z Hakan Albayrak Dubl R N Dilemmas Ilgin , Heyecanl , E Lenceli, Derinlikli Bir Roman Ama Galiba En Nemli Zelli I, Bize S Zc Klerin G C N Hat Rlatmas Hiperaktif Bir Zekan N R N , Bu Ba D Nd R C Maceray Okumak B Y K Keyif Ben Sevdim Eller Als N Alper Can G Z Bir kitab n g zel olmas i in illa derin mevzulara ve depresif karakterlere ihtiyac olmad n sonunda birisi kan tlamay ba arm san r m Yazar n deyimiyle 300 km h zla ilerleyen bir roman ok ok g zel karakterler, sadece komik isimleriyle de il her birine verilen bir tane enteresan zellikle insan e lendiren harika tipler zerine ciddi d nyam z n polisiye kitaplar n da aratmayacak bir kurgu eklenmi , ne demeli Kitaptaki sahneleri nce bir karakterin g z nden g r yor, daha sonra farkl bir karakterin g z nden tekrar dinledi imizde yanl anlad m z fark ediyoruz Bak a s n n ve alg n n nemini m kemmel anlatm ya da kullanm diyelim Ustal k isteyen bir anlat m tekni i 5 y ld z hi d nmeden verirdim ama iki noktada can m hafif e s kt ama bunlardan dolay Murat Mente e kesinlikle k zm yorum Olas l k meselesine haddinden fazla yer ay rm lk iki tanesinde ho una gidiyor insan n, ama sonraki iki y z tanesi haliyle biraz s k yor.Bir de di er kitaplardan, yazarlardan ve bilumum yerlerden yapt al nt lar ve kulland g ndermeler biraz abart l olmu Dozunu tam ayarlayamam gibi geldi bana Konuyla ilgisi olmayan b l mlerin varl ndan da ikayet edecektim ama arada bunun olas l n vererek bizimle kafa bulmas ho uma gitti inden ona bir ey s yleyemiyorum Ama bunlar unutun nk kitap tek kelimeyle wundersch n Di er kitaplar n hemen almal y m Almal s n Almal y z. lk yar s eh i te diye giderken, ikinci yar s iyiden iyiye bay yor, s k yor Alt n varakl mobilyalar gibi bir kitap bu, seveni olabilir ancak sadelikten eser yok Zorlama, bo ucu, b kt r c gereksiz s slerle dolu. Ben bu roman n sadece al nt lardan ibaret oldu unu ve teye ge emedi ini d n yorum Ke ke biri k p da, s rf ba kalar n n s zleri ile, kitap yaz lamayaca n bu muhtereme s yleseymi. Kitab n ilk yar s umut vadediyor kurgu a s ndan ama sonradan bir kli e yuma na d n p sap t yor Dili olduk a yapay ve zorlama, hatta yer yer kas nt Humor kullan p abs rt bir eyler yazmak istediyse de ba ar l olamam yazar Karakter isimleri fiyaskoydu zaten, anca so uk akalara konu olabilecek isimler Umur Samaz m Ger ekten mi se ilmi Kelime oyununu, cinas , anlam arp mas n seven biri olmu umdur her zaman ama buradaki oyunlar birka yerde g l msemem haricinde g zlerimi devirerek okudum.Parantez i indeki a klamalar olduk a iticiydi Entomoloji yazm , yan na b cek bilimi diye a klam , neanderthal yazm , alt na bir paragraf a klama d zm yine parantez i inde Bu ekilde onlarca rnek verilebilir kitaptan Kendini mi y celtmi , okuru mu a a lam acaba bunlar yazarken Okur bunlar bilemez mi, bilmiyorsa a p bakamaz m ne olduklar na Bakm yorsa da kendi bilece i i zaten bir roman bu, bilgilendirme metni de il ki Bu a klamalar da genelde g kten inen tan mlamalar asl nda, Ben bunun ne oldu unu biliyorum o y zden bunu araya soku turaca m ama okurum o kadar aptal ki ne oldu unu bilemeyecek ve ara t rmaya tenezz l de etmeyece i i in ben bunu parantez i inde a klay p egomu tatmin edece im, diyor gibi yazar hepsinde Yine ayn ekilde, s rekli olarak x sanat s n n y alb m n n z ark s ndan ya da a y netmeninin b y l nda ekti i c filmindeki d karakterinden bahsedilmi kitapta ve b yle her seferinde uzun uzun anlat l yor bunlar yap m y llar na var ncaya dek Ba ka yap tlara referans verirsin, g nderme yapars n anlar m ama bunlar didik didik yazmazs n her seferinde B rak da okur sat r aralar n okusun, kendisi ara t r p anlas n bir eyleri Okuruna bu kadar da m g venmiyorsun Bilmiyorum, hi ho uma gitmedi bu slup. Murat Mente yine Ye il am filmleri tad nda bir roman yaratm Ki i kadrosunun bereketini g zel kullanmay ba ararak romana ekicilik kazand r yor Sizi D nya k k s z ne de kitab yla inand r yor Gayet etkili ve aksiyon doluydu. Kelimelere ekil verebilmek,onlar bir kal ptan di erine kolayca dizivermek,sanki kelimeleri ka da d kerken harflerle dans etmek Murat Mente in kolayl kla yapabilece i g nl k bir i gibi.Kitab okurken yazar n hayal g c ve birikimine hayran kald m.Ara ara ben k rk y l d nsem b yle bir benzetme yapamam dedim.Daha ilk kitab yla beni kendisine ba lad Say n Mente.Kitab m z n konusuna gelecek olursak i inde yok yok macera,mizah,edebiyat,sanat,ele tiri,hayal g c ve en nemlisi aram zdan biri gibi samimi bir yakla m ocuk esirgeme kurumunda b y yen albinizim hastas bir adam n ya ant s n konu al yor.Yazar n karakterlere verdi i isimler ok e lenceli,e lenerek ve severek okudum.Umar m sizlerde seversiniz yi Okumalar.. kurgudaki tembelli i bol eski kelimeli aforizma, z ppe film m zik nerileri ve okuyucuyu a rtma istencinden ba ka kayg s olmayan pasti anektodlarla dengelemeye al an k t yaz lm , post modern bir roman roman bile demeye dilim varm yor, hipsterik bir hezeyan. Dubl r n Dilemmas n okuma imkan buldu umda, t m iyi niyetimle, nyarg lar mdan s yr larak okumaya al t m ancak bu abalar m m temadiyen bo a kt Mente in izgi romandan sinemaya, edebiyattan felsefeye engin bilgi birikimini metne yedir e memesi ve hikayeyle ba lant s olmayan, dolay s yla s r tan cami, dua anekdotlar srarla g z me batmaya devam etti stelik yan yana dizilmi aforizmalar n edebiyat addedildi i u d nemde ki bir noktada bunun ba m messili Afili Filintalar olu umu ve Mente tir kanaatindeyim s k s k b yle abalara girilmesini de tam anlam yla yorucu buldum G ndermelerden ho lanan bir insan olmama ra men Mente s n rlar yle zorlam ki, zaman zaman kendimi bir genel k lt r ansiklopedisi okuyormu gibi hissettim.Yine de iyimser bir yakla mla bu yorumlar m , nyarg lar m n bir getirisi olarak, alg da se icilik ya amamla a klayabiliriz belki ancak bu kadarla bitmiyor Murat Mente en b y k hatay hikayesini d rt farkl karakterin a z ndan anlatmakla yapm Ba l klarla belirtilmemi olsa ne slup olarak ne de izdikleri psikolojik er eve a s ndan karakterler aras nda herhangi bir fark g rmek m mk n Hep ayn kaderin emberinden ge mi , ok g rm , ok okumu , yazsa hayat roman olacak karakterlerin hep ayn ben her eyin fark nday m ve her eyi biliyorum, etti im her laftan aforizma kar slubu Bunun st ne ger ek st c l kten bilerek uzak duran ama bir o kadar da ger ek ilikten uzak hikaye ve kurguyla, nereye varaca bariz soru i aretleriyle yarat lmaya al lan merak unsuru, en basit tabirle sakil bir intiba yarat yor.