^Read ☔ O / Hakkâri'de Bir Mevsim ↴ PDF eBook or Kindle ePUB free

Sorarlarsa bir g n ne t r maceralar ya ad n hayat n boyunca diye , bu kitab okudum diye cevap verece im Hem y r d m, hem d m, hem at s rt nda yol ald m, hem rettim, hem rendim K saca, yakla k 200 sayfa boyunca airane i lenen bir ya anm l tek solukta bitirdim. Ferit Edg yle tan ma kitab m.Oldum olas Do u ve G neydo u yu merak etmi imdir Kitapta sanki ben de ordaym m gibi hissettim Samimi, ak c ve iirsel bir anlat m var yk lerini imdiden listeme ekledim. Bu duygular ba ka bir dilde ya amak m mk n de il Bence iirsel roman t r nde kesinlikle okunmas gereken bir kitapt r bu Ferit Edg a t Hakkari de Bir Mevsim kitab na yap lan incelemeler benim i in ikiye ayr l r retmenler taraf ndan yaz lanlar ve retmen olmayan ki iler taraf ndan yaz lanlar Bu inceleme retmen olmayan bir ki inin bak a s ndan yaz lm t r Yoku a a merdivenlerden iniyoruz Tepemizden kafam za, y z m ze inad na d en bir ya mur, omuzlarda ta nan onlarca y l inad na daha da a rla t r yor Kulak misafiri olmaktan ka namad m bir ses ise arkamdan kendimden ka maktan yorgun d t m bana Ka ka nereye kadar, kara topra a girece k bir g n diyor.Kara toprak Kapkara indeyken kendisinden ba ka hi bir eyin g r nmedi i zifiri karanl kta bir mekan Edg de sanki bunu bilircesine kitab nda Ne kadar k sa ya yoruz, ne kadar uzun l yoruz diyor Sanki Hakkari de Bir Mevsim i okumaya ba lad m g n dedemin vefat etti ini bilircesine bana sesleniyor gibi Sanki bug ne kadarki ya am m 1 saniye uzunlu undaym da sadece bug n m fragman nceden haz rlanmam bir film gibi.Hakkari de Bir Mevsim, kendimizi ararken onlar ba kalar n ba ka insanlar buldu umuz hayat hikayelerinden sadece biri nk ancak l mle kar la t nda d n yor insan etraf nda olup bitenleri tam olarak sorgulayamad n Ancak o zaman tekrar dank ediyor kafas na baz l mlerin hi sorgulanmad n sorgulanmaktan bile ka n ld n , baz kefensiz g m len bebeklerin ve Do uda doktorsuz len kullar n Selda Ba can n da dedi i gibi gazetelerde hi yaz lmad n ve siyah n bir tutam topra a, k k bir s n fa, hayat boyu bir kadere, akl ba nda insanlar n d nyas nda ld rmalara bir s fat olarak gelebilecek bir kelime olabilece ini.Sanki Do u ya do ru gidildi inde geriye kalan yol ile dertler aras nda bir ters orant var Ne kadar Do u, o kadar dert Ne kadar Do u, o kadar umursamazl k ve imkans zl klar nsanlar n o zaman bir bildi i vard Her ey ulu orta bahsedilmezdi, elalem denilen bat l inanc n duyma olas l vard B ylece dertler her zaman i lere at ld Sadece dedemin dertlerini duyabilmi tim ben de bug ne kadar En az ndan y re imle dinleyip hissetti im ve an lar na de er verebildi im tek o vard nk kitaptaki gibi s rt nda neden t fek oldu unu sorgulamayan insanlar gibi o da elinde neden t fek var sorgulam yordu Sorgulamas na gerek de yoktu Ferit Edg de yle diyordu zaten Hi bir ey al nyaz s de ildir, yavrular m Bu kadar Denize k y s olan bir ehirde ya ayan bir insan olarak deniz denilen u u suz bucaks z dolulu u her g n g rece imin garantisi var iken Ferit Edg n n Hakkari de Bir Mevsim iyle beraber denizsiz ve s rekli deniz zlemi eken bir adam olmu iken sorunum sadece kendimi ba kalar n n yerine ayn okudu um u iirsel roman n retmeni gibi ok iyi koyabilmemdi Dedi im gibi, Seni senden iyi tan yorum c mlesini kurabilece imiz insanlarla olabilmek i in asl nda ne di er insanlarla konu tu umuz dilin ayn olmas ne de giyindi imiz, yedi imiz, i ti imiz eylerin ayn olmas gerekiyordu Dert ortakl yd bu i te Dertlerin ortak bir diliydi sanki bu kitap Nas l ki bir Magna Carta 1215 y l nda kral n ilk kez yetkilerini s n rland rabilmi se, Ferit Edg de Hakkari de Bir Mevsim iyle 1977 y l nda valilerin, muhtarlar n, st k s mdakilerin yetkilerini s n rland rm t Denemi ti ana karakter En az ndan denemi ti, di erlerinin yapmad n yapm t Dertlerin en derinini, en siyah n , en aresizini koymu tu n m ze nk aresizlikti nk co rafi terimlerden izole olan tek ey O en az ndan bu aresizli i a may denemi ti, di er kimsenin denemedi ini.Siyah ise en g zel renkti hala Siyah her zaman en g zel renkti Hi bir ekilde pas vermeyen, rengini belli etmeyen, ne sol ne sa ne orta ne d z hi bir y n olmayan, st nden milyonlarca e it renkte bitkiler k p da milyarlarca l y besleyip, ba r na bas p, b t n dertlerini i ine ekip hala olgunlu unu koruyabilen bir renkti o Fakat biz len bebeleri, kefensiz g m lmeye maruz b rak lan bu kitaptaki ve u d le ger ek hayat n araf ndaki b t n bebekleri unuttuk Umursamad k Umursamam z i in bir sebebimiz yoktu Ev s cak, kar nlar toktu Hal b yleyken kendimizden ba kalar n d nmemiz i in de bir f rsat m z yoktu.Hakkari de Bir Mevsim, hem Edg y hem de kendinizin hayat ger ekliklerini tan yabilece iniz bir kitap Eminim ki Edg de siyah rengi benim sevdi im kadar seviyordur Aray , aray ve aray t r siyah Kendinle bar kl kt r daha do mam bir bebekken g zlerimizin a lmad ve hen z lm birinin g zlerini kapad o bilinmezlik gibi nk kapkara bir topra n, evet evet kapkara bir topra n, dert dolu, ya mur dolu, sevgiliye, mescide, sava a, g naha, eyleme y r yen ayaklar n sesleriyle dolu kapkara bir topra n rengi nas l sevilmezdi g nl k tatil kitaplar m bitirince ne yapsam ne yapsam derken k z karde imin yan nda Hakk ri de Bir Mevsim i getirdi ini g rd m Ne zamand r Ferit Edg ile tan mak da isteyince Haydi Cemre, al sana f rsat deyip ba lad m ve bitirene dek de b rakamad m Okurken Edg n n yan nda, o karla kapl , ss z kasabada gibi hissediyorsunuz Siz de onunla derse giriyorsunuz, ay n z i iyorsunuz, bir eyler yapmaya al yorsunuz Edg okuyucuyu ger ekten hik yesinin i ine ekiyor bu iir yk roman yla Bunu yaparken de herhangi bir ajitasyona ba vurmuyor, herhangi bir kimseyi tamamen y celtme ya da tamamen yerme abalar na giri miyor Neyse onu veriyor Bu da bence okuyucuyu iyice etkiliyor Keyifle, i ime i leye i leye okudum Kitab n de erinden bir ey eksiltmemekle birlikte g z me arpan bir eyi belirtmek istedim Kitab n ba ndaki epigraf n al nt land Carlos Castaneda n n ismine bug nlerde okumakta oldu um nekler, Domuzlar, Sava lar ve Cad lar K lt r Bilmeceleri kitab nda rastlad m Anlad m kadar yla Casteneda antropoloji d nyas nda bir ara f rt na gibi esmi ama Marvin Harris in belirtti ine g re Casteneda n n hayat na dair bilgiler ve eserlerinde belirtti i hususlara ili kin e itli pheler var Casteneda ve arkada lar sonradan k lt benzeri bir yap kurmu lar zaten. Alaaddin geliyor Gece.Hoca, benim karde hasta, diyor.Nesi var diyorum.Ate i var ok, diyor lecek la vereyim mi diyorum.Hay r, portakal ver, diyor.Portakal yememi tir hi Ge tan t m i in pi manl k duydu um bir ba ka yazar daha Ferit Edg Hakkari de Bir Mevsim b y leyici bir dille yaz lm , i inizi par alayan bir roman Hakkari nin bir k y ne atanan retmenimiz yaln zl , aresizli i, mutsuzlu u dibine kadar deneyimlerken ben ise hayretler i inde sayfalar evirdim Halk n konu tu u dili bile anlamayan retmenimizin en b y k aresizli i l mle sonu lanan bir salg n hastal k Roman n tamam nda att l klar sadece okuyucu duyabiliyor, malesef Ferit Edg n n kendi ya am ndan bir kesidi okuyucuya sundu unu daha sonra rendim Roman n bu kadar ger ek i olmas n n sebebi de bu olmal. hem bu kadar iirsel hem bu kadar sade olup insan acaip bi kara b y n n bir kabusun bir kmaz n i ine hapseden ve bundan zevk ald ran acaba ka kitap vard r. ^Read ✘ O / Hakkâri'de Bir Mevsim ⇤ ISBN I In Alternatif Kapak O Yu Hakkari De Bir Mevsim Sadece Ger Ek I Bir Roman Saymak Yetmez, Ger E In Inan Lmaz Bir D E D N T , Ar Rt C Bir Yk D R Bu Ferit Edg N N Ger Ek Bir Ya Am , Bir Roman Ya Am Na Evirmesindeki Beceriye Hayran Oldum Nki O G Zlem G C N , Anlat Ustal Ndan Al Yor Melih Cevdet AndayFilmi Berlin Film Festivali Nde D Rt D L Birden Alan Hakkari De Bir Mevsim , Ince Ve Japonca Dahil, E Itli D Nya Dillerine Evrilmi Tir